BIP MJO - Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2
DYREKTOR BURSY SZKOLNICTWA PONADPODSTAWOWEGO NR 2W KRAKOWIE OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA


1. Wymagania formalne
wykształcenie wyższe pedagogiczne o kierunku: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub pokrewnym.

2. Wymagania dodatkowe

komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 3. Zakres obowiązków
zapewnienie opieki i wychowania uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży uczęszczających do szkół krakowskich, tj. poza miejscem ich stałego przebywania.

4. Warunki pracy i płacy:
praca zmianowa, w niedzielę i święta; wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03. lipca 2012 r.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami).6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY w BURSIE SZKOLNICTWA PONADPODSTAWOWEGO NR 2 W KRAKOWIE” należy składać osobiście w siedzibie Bursy Szkolnictwa Ponadpodstaowego Nr 2 w Krakowie (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie, 30-731 Kraków, ul. Grochowa nr 23 w terminie do dnia : 14 sierpnia 2013 roku ( liczy się data wpływu).


7. Ilość etatów
jeden etat nauczciela wychowawcy


Dyrektor KINGA CZYŻ

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 ()