Ponowne  wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady.

Dane geoprzestrzenne pochodzące ze zbiorów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej UMK udostępnia się na podstawie:

  • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz.1287 z późn. zm.)

  •  ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 Nr 76 poz.489,)

  •  ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r. Nr 64 poz.565) tj. z dnia 7 grudnia 2012 (Dz.U. z 2013 r. poz.235)

Korzystanie z portalu MIIP – http://miip.geomalopolska.pl/imap/  na którym prezentowane są dane dotyczące Miasta Krakowa  wymaga zaakceptowania warunków regulaminu.