OBOWIĄZUJĄCY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru BIEŃCZYCE - OSIEDLE

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

Rysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznych
Rysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznych


Celem planu jest uporządkowanie toczących się i przyszłych procesów zagospodarowania terenu, zapewnienie odpowiedniej ilości terenów zielonych, przestrzeni publicznych, miejsc parkingowych, a także stworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury społecznej, komunikacyjnej i technicznej.


Powierzchnia planu - 122,5 ha,
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta,
Dzielnica XVI.

Plan obowiązuje od dnia 23 kwietnia 2013 r.

Lokalizacja

 

UCHWAŁA NR LXX/1007/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BIEŃCZYCE - OSIEDLE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2013 r. poz. 2746 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl):


dokument pdf-tekstTekst planu    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


dokument pdf-rysunekRysunek planu (ok. 12 MB)


plik spakowany w rar.Elementy planu w .dgn    dokument pdf-tekstInformacja


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
dotyczących projektu planu
(wyłączona jawność)*


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej




PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:

Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Projekt planu, Projekt ustaleń, zarządzenia z Rozpatrzeniami Wniosków i Uwag, stenogramy z Dyskusji publicznej i sesji RMK dot. planu, oraz Prognoza oddziaływania na środowisko


PRZYDATNE LINKI


* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipLista planów obowiązujących