Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

 

 

 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

radcy prawnego

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1)      spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.,),

2)      spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223., poz. 1458, z późn. zm.)określonych dla stanowisk urzędniczych,

3)      wymagana bardzo dobra znajomość prawa pracy oraz regulacji prawnych dotyczących administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego, gospodarki finansowej sektora finansów publicznych, zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dot. jednostek budżetowych,

4)      aktualny wpis na listę radców prawnych

5)      minimum 2 letni staż pracy na stanowisku radcy prawnego,

6)      minimum 2 letni staż pracy w administracji publicznej. 

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1)      minimum roczne doświadczenie w obsłudze prawnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,

2)      biegła znajomość aktów prawnych regulujących działalność statutową jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – Domu Pomocy Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

3)      znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

4)      znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

5)      biegła znajomość programów MS Office

6)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, odporność na sytuacje stresowe, wysoka kultura osobista;

7)      terminowość, dokładność, sumienność, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, samodzielność, kreatywność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie zadań związanych z obsługą prawną Domu Pomocy Społecznej,
ze szczególnym uwzględnieniem:

1)      spraw związanych z organizacją i zarządzaniem jednostką (opiniowanie i pomoc
w przygotowaniu umów, zarządzeń Dyrektora i innych aktów kierownictwa wewnętrznego oraz umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach działalności jednostki),

2)      zagadnień związanych z pobytem mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej,

3)      dochodzenia należności z tytułu opłat za pobyt w placówce,

4)      występowania w charakterze pełnomocnika jednostki w postępowaniu sądowym,

5)      spraw kadrowych (opiniowanie i pomoc w przygotowaniu pism związanych
z nawiązaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, odpowiedzialnością pracowników)

6)      opiniowania i pomocy w przygotowywaniu dokumentów związanych z prowadzonymi w ramach działalności jednostki postępowaniami w przedmiocie zamówień publicznych,

7)      przygotowywania opinii prawnych i udzielania porad prawnych oraz wyjaśnień
w zakresie interpretacji i stosowania prawa.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

1)   wymiar czasu pracy: 1/4 etatu,

2)   pierwsza umowa na okres próbny, następna na czas określony,

3)   wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 z dnia 27 marca 2009 r.)

4)   miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)    kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3)    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

4)    CV, list motywacyjny,

5)    kwestionariusz osobowy

6)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7)     wpis na listę radców prawnych,

8)    zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

9)   informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie – dot. kandydata, któremu zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 14 lutego 2013 r. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie, lub wysłać pocztą na adres:
Dom Pomocy Społecznej

ul Praskiej 25

30-329 Kraków

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „NABÓR- RADCA PRAWNY”

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres
e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Praska 25.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Referacie Kadr, tel.12/266-03-64 wew 17

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zatwierdzam:

Dyrektor

mgr Beata Magiera

 Kwestionariusz - Radca prawny DPS