Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

UWAGA:
1) Większa część obszaru planu utraciła moc obowiązywania w dniu 11 listopada 2016 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA II"Przekierowanie do strony planu
2) Wyrokiem z dnia 30 listopada 2015 r. (sygn. akt II SA/Kr 1327/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpatrzeniu skargi na uchwałę Nr XVI/282/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" stwierdził nieważność: § 5 ust. 1 pkt 4 lit. d w zakresie terenów KDX.1 i KDX.2 – tereny komunikacji pieszo-rowerowej, KDZ+T1 i KDZ.1 – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, KDL.1 i KDL.2 – tereny dróg publicznych klasy lokalnej, KDD.1 – KDD.6 - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, § 7, § 12 ust. 1, § 12 ust. 2 w zakresie słów: "w terenach komunikacji", § 13 ust. 2 lit. j i § 25 zaskarżonej uchwały oraz rysunku planu obejmującego tereny KDX.1 i KDX.2, KDZ+T1 i KDZ.1, KDL.1 i KDL.2 i KDD.1 – KDD.6
link zewnętrzny do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 listopada 2015 r.Odnośnik do orzeczenia z dnia 30 listopada 2015 r. WSA
Powyższe orzeczenie nie jest prawomocne.


Inne orzeczenia sądów administracyjnych, dotyczące uchwały o planie miejscowym obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA z dnia 28 czerwca 2013 r.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia NSA z dnia 16 stycznia 2015 r.

 

Powierzchnia planu - 22,1 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica V Krowodrza

Lokalizacja1. UCHWAŁA NR XVI/282/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 czerwca 2015 r., poz. 3733 - obowiązuje od dnia 4 lipca 2015 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)
- zaktualizowany na dzień 11 listopada 2016 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 12 MB)
- uchwalony w dniu 10 czerwca 2015 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 10 czerwca 2015 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 czerwca 2015 r. poz. 3733 - ogłoszenie uchwały Nr XVI/282/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGN


2. UNIEWAŻNIONA wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Aadministracyjnego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LIX/814/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 6 listopada 2012 r. poz. 5621 - obowiązywała od 21 listopada 2012 r. do 15 stycznia 2015 r.:


dokument pdf-tekst

Tekst ustaleń planu
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 24 października 2012 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 6 listopada 2012 r. poz. 5621 - ogłoszenie uchwały Nr LIX/814/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip


PRZYDATNE LINKI

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Obszar planu położony jest na terenie dzielnicy pomocniczej V Krowodrza i stanowi jeden z czterech obszarów planów obejmujących łącznie teren tzw. Młynówki Królewskiej. W sytuacji nasilającej się presji inwestorów w kierunku maksymalizacji zabudowy przedmiotowego obszaru, konieczne było wprowadzenie takich regulacji prawnych, które pozwolą na zachowanie tego miejsca jako terenów zieleni oraz na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą parku, służącą celom rekreacji i wypoczynku okolicznych mieszkańców.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących