Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - ZYGMUNTA STAREGO

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

UWAGA:

Wyrokiem z dnia 28 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 1328/14) po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Nr LVIII/776/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Zygmunta Starego", stwierdził nieważność zaskarżonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działki nr 239/39 i 239/40.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Powyższe orzeczenie jest prawomocne od dnia 7 lutego 2015 r.


 

Powierzchnia planu - 30,0 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VI Bronowice

LokalizacjaUCHWAŁA NR LVIII/776/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - ZYGMUNTA STAREGO" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 października 2012 r., poz. 5212 - obowiązuje od dnia 7 listopada 2012 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)
- zaktualizowany na dzień 7 lutego 2015 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)
- uchwalony w dniu 10 października 2012 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 10 października 2012 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 października 2012 r., poz. 5212 - ogłoszenie uchwały Nr LVIII/776/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip


PRZYDATNE LINKI

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Plan znajduje się w Dzielnicy VI Bronowice i obejmuje spacerowo-rekreacyjne tereny Młynówki Królewskiej na odcinku pomiędzy wałem rzeki Rudawy w rejonie ul. Hemara a ul. Lindego. Obszar ten stanowi ważny element systemu zieleni miejskiej Krakowa.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących