Archiwum BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Dokument archiwalny

NUMER OGŁOSZENIA: 423808-2012

DATA ZAMIESZCZENIA: 30.10.2012

Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

 

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34, woj. małopolskie

Telefon: 12 68-68-000 Fax: 12 645-12-70

 

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.gupkrakow.pl/

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Administracja samorządowa

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

 

Zamówienie Nr: OZ-JW-271-322/IV/2012 z dnia 16.10.2012 r.

„Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i na wydzielonym terenie przed budynkiem”.

 

II. 1.2) Rodzaj zamówienia:

 

Usługi

 

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach Grodzkiego Urzędu Pracy przy ul . Wąwozowej 34 i 34B oraz na wydzielonym terenie przed budynkiem - zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” - Część I. i Część II., stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.
 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapoznał się z obiektem Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie którym objęta będzie składana oferta co zostanie potwierdzone w oświadczeniu dotyczącym wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z osobami wskazanymi do kontaktu przez Zamawiającego w Rozdziale VII pkt 1. niniejszej SIWZ.
 3. Wykonawca musi posiadać aktualny certyfikat ISO9001 lub inne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi.
 4. Wykonawca będzie realizował usługę utrzymania czystości przez 6-ciu pracowników, w tym jeden pracownik będzie wykonywał usługę tzw. serwisu dziennego, zgodnie z wykazem określonym w „Opisie przedmiotu zamówienia” - Część II. pkt H) stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Pracownik wykonujący usługę tzw. serwisu dziennego o której mowa w pkt 4. będzie potwierdzała w wyznaczonych godzinach bieżącą czystość, stan mydła i papieru toaletowego poprzez podpisanie „Karty czystości pomieszczenia” (stanowiącą Załącznik Nr 11 do SIWZ).

 

 1. Wykonawca wykonywać będzie usługę utrzymania czystości przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności i doświadczenie zawodowe w sprzątaniu pomieszczeń biurowych o powierzchni co najmniej 500 m2 przypadającą na jedną osobę świadczoną przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy.
 2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić stały, codzienny nadzór nad pracą osób sprzątających przez osobę funkcyjną kierującą pracownikami w czasie od rozpoczęcia do zakończenia pracy, wskazaną przez Wykonawcę.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w formie pisemnej, przed podpisaniem umowy, imiennego wykazu 6-ciu pracowników, świadczących usługę utrzymania czystości w obiekcie o wymaganiach określonych w pkt 5.

Najpóźniej 3 dni przed każdą zmianą pracownika, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia aktualnej listy pracowników.

 

 1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia z zachowaniem podstawowych zasad BHP i PPOŻ., przy użyciu własnych środków czystości higieny, środków dezynfekcyjnych i własnego sprzętu koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Użytkowany przez Wykonawcę sprzęt (profesjonalne narzędzia, urządzenia i maszyny techniczne) musi spełniać obowiązujące wymagania w zakresie BHP i dopuszczenia do pracy.
 3. Zamawiający wymaga, aby oferowane środki do utrzymania czystości były nietoksyczne, nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego, posiadały atesty higieniczne PZH (Państwowego Zakładu Higieny) lub karty charakterystyki, dopuszczające je do stosowania na rynku polskim.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków czystości o bezspornie dobrej jakości odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe) o jakości zapewniającej wymagany poziom sprzątanych pomieszczeń i nie gorszej jakości niż: Domestos, Ajax, Cif, Pronto, Cilit, Palmolive, Nivea, Jumbo, Regina, Zewa, Sidolux itp.

Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli środków czystości stosowanych przez Wykonawcę w trakcie ralizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wykonawca wymieni 13 szt. szczotek toaletowych na nowe z dniem rozpoczęcia świadczenia usług porządkowo – czystościowych.
 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za należyte wykonanie usługi przed uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej w szczególności: Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Państwową Inspekcją Pracy.
 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usługi utrzymania czystości oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
 4. W przypadku wykonania czynności porządkowych niezgodnych z umową lub z nienależytą starannością Zamawiający w ramach obowiązującej umowy będzie wymagać od Wykonawcy niezwłocznego ich poprawienia.
 5. Podczas pracy każda z osób sprzątających otwiera tylko to pomieszczenie, które aktualnie sprząta. Drzwi pozostałych pomieszczeń powinny być w tym czasie zamknięte na klucz.
 6. Po zakończeniu pracy w danym pomieszczeniu, każda osoba sprzątająca zobowiązana jest do sprawdzenia zamknięcia okien.
 7. W zakresie czynności wykonywanych dwa razy w roku (maj i wrzesień) określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia” w Części II. pkt D) stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ odbiór wykonanych prac następuje poprzez spisanie protokołu.
 8. Zamawiający zapewni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość korzystania z sieci wodociągowej oraz energii elektrycznej.
 9. Zamawiający zapewni nieodpłatnie Wykonawcy korzystanie z pomieszczenia gospodarczego do przechowywania sprzętu oraz środków czystości w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
 10. Pracownicy Wykonawcy korzystający z pomieszczenia gospodarczego powinni utrzymywać je w należytej czystości i porządku.
 11. Zamawiający będzie dokonywał bieżącej kontroli należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę a odbiór będzie każdorazowo odnotowany w „Zeszycie uwag”.
 12. Okresowo wykonywane czynności określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” w Części II. w punktach od C) do G) mają być odnotowane w „Zeszycie uwag” i każdorazowo odebrane przez pracownika Referatu Administracyjno-Gospodarczego i Obsługi Kancelaryjnej.
 13. Zakres czynności sprzątania wyszczególniony w „Opisie przedmiotu zamówienia” - w Części II. w punktach A), B), C), D), E), F) stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku po zakończeniu pracy Urzędu, tj. w godzinach od 15.30 do 22.00 z wyjątkiem sprzątania pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie, które muszą być wykonane w godzinach urzędowania.

 

 1. Zamawiający informuje, że przybliżone zużycie w 2012 r. będzie wynosiło:
 1. papieru toaletowego białego typu jumbo - 2 400 sztuk
 2. papieru toaletowego szarego typu jumbo - 2 800 sztuk
 3. mydła w płynie markowego - 180 l
 4. mydła w płynie popularnego - 240 l
 5. worków na śmieci o pojemności 35 l - 360 rolek
 6. worków na śmieci o pojemności 60 l - 420 rolek
 7. worków na śmieci o pojemności 120 l - 480 sztuk
 1. Pracownikom sprzątającym zabrania się:
 1. postępowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami, procedurami i ustaleniami porządkowo-organizacyjnymi,
 2. wykorzystywania urządzeń technicznych i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie pomieszczeń, w tym korzystania z telefonów do rozmów prywatnych oraz wprowadzania na teren Urzędu osób nieuprawnionych,
 3. spożywania podczas wykonywania swoich obowiązków alkoholu i innych środków powodujących zaburzenia świadomości.
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia Podwykonawcom.
 2. Miejsce realizacji zamówienia: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, 31 – 752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 i 34B.
 3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

 

II. 1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: NIE

 

II. 1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9

 

II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

 

II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

 

 

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 

12 miesięcy

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III. 1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: NIE JET WYMAGANE.

 

III. 2) ZALICZKI

 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: NIE

 

 

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Dla uznania, że Wykonawca spełnia ten warunek, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia, że na dzień składania ofert spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy p.z.p.

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na na podstawie złożonego do oferty w/w oświadczenia na zasadzie spełnia – nie spełnia.

 

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy udokumentują posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, w tym co najmniej 3 usług sprzątania obiektów biurowych o powierzchni minimum 3.000 m2 i wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto każda trwających nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy oraz załączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Sprawdzenie spełnienia tego warunku zostanie dokonane na podstawie dokumentów załączonych do oferty na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

 

III. 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił wykaz (z podaniem przeznaczenia, ilości i właściciela) niezbędnych profesjonalnych narzędzi i urządzeń (maszyn) technicznych, którymi dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji przedmiotu zamówienia, zamieszczając w wykazie informację dotyczącą narzędzi i urządzeń (maszyn) np. do konserwacji, czyszczenia podłóg, schodów, mycia okien itp.

Sprawdzenie spełnienia tego warunku zostanie dokonane na podstawie wykazu załączonego do oferty na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

 

 

III. 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby realizował usługę utrzymania czystości przez 6 -ciu pracowników, w tym jeden pracownik wykonujący usługę tzw. serwisu dziennego, którzy posiadają odpowiednie umiejętności i doświadczenie zawodowe w sprzątaniu pomieszczeń biurowych o powierzchni co najmniej 500 m2 przypadającą na jedną osobę świadczoną prze okres co najmniej 6-ciu miesięcy.

Sprawdzenie spełnienia tego warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia załączonego do oferty na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

 

III. 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawcy przedłożą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia (suma gwarancyjna ubezpieczenia – co najmniej 300.000,00 zł) na dzień składania ofert.

Sprawdzenie spełnienia tego warunku zostanie dokonane na podstawie dokumentów załączonych do oferty na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

 

 

III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III. 4.1) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu pracy i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III. 4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie,, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III, 4.2).

 

 

III. 4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III. 4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

III. 4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo składania ofert albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

 

III. 5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich.

 

 

III. 6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III. 4) albo w pkt III. 5)

 

 1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.
 3. oświadczenie Wykonawcy, dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ).
 4. Oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na czas realizacji umowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.
 5. Wykaz środków czystości przewidywanych do realizacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający ich zgodność z wymaganiami PZH z podaniem przeznaczenia środka – wg Załącznika Nr 9 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć atesty lub karty charakterystyki.
 6. oświadczenie – zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,
 7. parafowany przez Wykonawcę wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 12 do SIWZ.

III. 7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: NIE

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

.

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

 

Kryteria Znaczenie

 

1. najniższa cena 100% (maksymalnie można uzyskać 100 pkt.)

 

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: NIE

 

 

IV. 3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - NIE

 

 

IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gupkrakow.pl/ (przetargi/ogłoszenia/ materiały do pobrania)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34, pok. 216 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 14.30 lub pocztą po pisemnym zamówieniu przesłanym listownie lub faksem.

 

 

IV. 4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

 

Data: 14.11.2012 r. Godzina: 10.00

 

Miejsce: Siedziba Zamawiającego- 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34, pok. 119 (dziennik podawczy)

IV. 4.5) Termin związania ofertą

 

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

IV. 4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej

 

Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 

IV. 4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: NIE

 

 

Kraków, dnia 29.10.2012 r.