BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 

Kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury – 1 etat

(Nr ref. 08-12 )


1. Wymagania formalne
 

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe techniczne;

c) staż pracy 5 lat w tym minimum 3 letni staż pracy lub wykonywana przez co najmniej 3 lata działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku;

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


 
 
2. Wymagania dodatkowe
 

a) doświadczenie w branży drogowej;

b) czynne prawo jazdy kat. B;

c) znajomość Ustaw:

- z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),

- z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),

- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.),

- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

d) znajomość :

- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ;

e) biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office oraz programów kosztorysowych;

f) zdolność analitycznego myślenia;

g) umiejętność pracy w zespole.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%


 
 
4. Zakres obowiązków
 

1) nadzór nad wykonywaniem przeglądów bieżących i okresowych dróg wraz z odwodnieniem ulic, pętli i dworców autobusowych, peronów przystankowych, wiat przystankowych, ścieżek rowerowych, parkingów w pasie drogowym wraz z oceną stanu technicznego,

2) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania i funkcjonowania,

3) utrzymanie urządzeń monitoringu dróg, urządzeń systemu UTSC/TTSS (komputery pokładowe IBIS PLUS, tablice informacji pasażerskiej, bezprzewodowy system transportu danych w zajezdniach MPK), mediów transmisyjnych, tablic pogodowych, sygnalizacji torowej w tunelu KST oraz systemu automatyki w tunelu drogowym,

4) opracowywanie rocznych planów prac utrzymaniowych, wnioskowanie koniecznych remontów, przebudów opracowywanie wniosków do planów rocznych i wieloletnich,

5) zlecanie, nadzorowanie realizacji, rozliczanie oraz odbiór prac w ramach zawartych umów, przeprowadzanie okresowych przeglądów gwarancyjnych i egzekucja warunków gwarancji na utrzymanie i oznakowania dróg.

6) kontrola nad realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg,

7) wnioskowanie o ograniczenie nośności ruchu lub zamknięcia dróg dla ruchu,

8) prowadzenie ewidencji dróg,

9) sporządzanie informacji o stanie dróg,

10) wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem do realizacji robót (przekazywanie wykonawcom dokumentacji, placu budowy),

11) inicjowanie działań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz propagowanie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego,

12) realizacja czasowych i docelowych projektów organizacji ruchu,

13) ewidencja awarii i usterek oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

14) likwidacja skutków uszkodzeń oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu powstałych w wyniku wypadków drogowych lub innego działania osób trzecich,

15) gromadzenie i analiza danych o wypadkach i kolizjach drogowych, ocena stanu bezpieczeństwa ruchu i ustalanie listy potrzeb w tym w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej,

16) uczestniczenie w komisyjnych odbiorach robót w zakresie urządzeń inżynierii ruchu, oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń zabezpieczenia ruchu oraz sygnalizacji świetlnej, w tym w przeglądach gwarancyjnych,

17) utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic,

18) weryfikacja istniejących i opracowanie nowych programów sygnalizacji świetlnej,

19) podejmowanie rozstrzygnięć technicznych w zakresie technologii i urządzeń sterowania ruchem,

20) wnioskowanie w zakresie budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu i sygnalizacji świetlnej,

21) wykonywanie przeglądów bieżących i okresowych obiektów inżynierskich (w tym urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami) oraz ocena stanu technicznego,

22) opracowywanie rocznych planów prac utrzymaniowych, wnioskowanie koniecznych remontów, przebudów, opracowywanie wniosków do planów rocznych i wieloletnich,

23) przyjmowanie w użytkowanie i utrzymanie obiektów inżynierskich po budowie, przebudowie i remontach,

24) zlecanie, nadzorowanie realizacji, rozliczanie oraz odbiór prac w ramach zawartych umów, przeprowadzanie okresowych przeglądów gwarancyjnych i egzekucja warunków gwarancji obiektów inżynierskich

25) wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem do realizacji robót (przekazywanie wykonawcom dokumentacji, placu budowy),

26) kompleksowa realizacja zagadnień związanych z tunelem KST,

27) wnioskowanie o ograniczenie nośności ruchu lub ewentualnego zamknięcia obiektów inżynierskich dla ruchu,

28) opracowywanie specyfikacji technicznych celem udzielenia zamówienia publicznego w zakresie właściwości działu oraz warunków umowy,

29) wydawanie opinii do wniosków, opiniowanie dokumentacji zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie właściwości działu,

30) nadzór nad zgodnością stanu prawnego ze stanem faktycznym nieruchomości będących we władaniu ZIKiT, nadzór i prawidłowe zarządzanie obiektami kubaturowymi.


 
 
5. Warunki pracy i płacy: 
 

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej;

c) Miejsce pracy: Dział Utrzymania Infrastruktury, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w systemie codziennym od pon. do pt. w godz. 7:30 - 15:30, z możliwością wystąpienia konieczności pracy w godzinach nadliczbowych

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie związana

z realizacją zadań wynikających z zakresu obowiązków

- realizowanie przypisanego zakresu czynności wymaga prowadzenia pojazdów służbowych

- praca wymaga pełnej gotowości i dyspozycyjności

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3000,00 zł do 3900,00 zł brutto + dodatek

funkcyjny +dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;


 
 
6. Wymagane dokumenty: 
 

kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);


 
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 08-12 " - w terminie do dnia 03.10.2012 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
 
 
8. Ilość etatów
 1 etat
 
 
 
 
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury (Nr ref. 08-12)