BIP MJO - Zespół Szkół Łączności

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
W KRAKOWIE Ul. MONTE CASSINO 31
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  (SPECJALISTA)
 

1. Wymagania formalne:

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. 223 poz. 1458)
 2. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 3. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 4. Posiada co najmniej wykształcenie średnie ogólne lub ekonomiczne, mile widziane wyższe.
 5. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
 6. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 7. Wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy.
 8. Wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 6 letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość ustawy o systemie oświaty i karty nauczyciela.
 2. Znajomość podstaw zasad rachunkowości, księgowości budżetowej, finansów publicznych.
 3. Znajomość przepisów prawa pracy.
 4. Znajomość podstaw kodeksu postępowania administracyjnego.
 5. Obsługa komputera w zakresie programów biurowych Word, Excel, poczta elektroniczna.
 6. Znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 7. Kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami.
 8. Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.
 9. Wiedza dotycząca dokumentów programowych związanych z aplikacją i realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, współpraca przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach POKL.

UWAGA: Wynik postępowania to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres obowiązków

 1. Planowanie i realizacja potrzeb szkoły w zakresie zapewnienia środków prawidłowego jej funkcjonowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (w tym prowadzenie dokumentacji).
  1. zaopatrzenie szkoły w pomoce naukowe, materiały kancelaryjne i biurowe, środki czystości itp.
  2. organizowanie i nadzór nad naprawami sprzętu i pracami remontowymi,
  3. prowadzenie książki obiektu: przeglądy techniczne budynku.
 2. Przygotowywanie projektów umów dotyczących prac remontowych, itp.
 3. Sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników obsługi.
 4. Przygotowywanie szkoły do egzaminu maturalnego.
 5. Przygotowanie inwentaryzacji metodą  spisu z natury w ZSZO.
 6. Nadzorowanie nad aktualizacją wyposażenia szkolnego.
 7. Merytoryczna kontrola dokumentów przekazywanych do księgowości.
 8. Sporządzanie sprawozdań i opracowań dotyczących pracy szkoły oraz nadzór nad terminowym wykonywaniem sprawozdań przez inne służby szkoły.
 9. Współpraca z sekretarzem szkoły przy prowadzeniu archiwum akt i dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w stałym porozumieniu z Państwowym Archiwum w Krakowie.
 10. Przyjmowanie interesantów, przygotowywanie pism i informacji na stronę internetową.

4. Warunki pracy i płacy:

 • zatrudnienie  na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
 • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50 poz. 398) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Zespole Szkół Łączności,
 • miejsce pracy: Zespół Szkół Łączności ul MONTE CASINO 31  30- 324  KRAKÓW 
   Rozpoczęcie zatrudnienia:  1 październik 2012 rok.

5. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny i CV,
 3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
 4. zaświadczenie o niekaralności (dotyczy  osoby której  zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z póżn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie Zespołu Szkół Łączności ul. Monte Casino 31 w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00 od dnia 18 września 2012 roku do 24 września 2012 roku.
Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór -  Specjalista”. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej.

 

7. Ilość etatów
0,75

DYREKTOR

ANTONI BORGOSZ

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności - Specjalista
 

Dziennik zmian dokumentu:


2012-09-18 19:37:39
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-09-18 19:37:04
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-09-18 19:35:41
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-09-18 19:35:08
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-09-18 19:33:17
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-09-18 19:30:26
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-09-18 19:22:26
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-09-18 19:14:48
WOJCIECH SOŚNICKI
 Publikacja