BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE
 
Specjalista w Dziel Finansowo-Księgowym - 1 etat (Nr ref. 05-12)


1. Wymagania formalne

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie : średnie z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości lub wyższe;

c) staż pracy: przy wykształceniu średnim minimum 5 lata w służbach finansowo-księgowych

przy wykształceniu wyższym minimum 4 lata w służbach finansowo-księgowych

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
 

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy o finansach publicznych ;

- Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- Ustawy o rachunkowości;

- Ustawy o podatku od towarów i usług,

- Ustawy Ordynacja podatkowa,

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458

z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.);

b) znajomość :

- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ;

- znajomość regulacji związanych z należnościami cywilno i publiczno-prawnymi;

- doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem rozrachunków i windykacją;

-bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących podatku od towarów i usług;

-doświadczenie zawodowe związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług;

c) umiejętność pracy w zespole;

d) samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa;

e) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność;

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%


 
 
 4. Zakres obowiązków
 

a) prowadzenie ewidencji księgowej związanej z należnościami jednostki

b) weryfikacja i bieżąca kontrola sald należności

c) wysyłanie upomnień/ wezwań do zapłaty oraz naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty

d) wystawianie tytułów wykonawczych

e) sporządzanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania sądowego

f) prowadzenie rejestru Vat

g) analiza zdarzeń gospodarczych pod kątem rozliczenia podatku należnego i naliczonego

h) rozliczenie importu usług

i) przygotowanie prawidłowych danych do sporządzenia deklaracji Vat

j) przygotowanie danych niezbędnych do sprawozdawczości budżetowej i finansowej


 
 
5. Warunki pracy i płacy: 
 

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej;

c) Miejsce pracy: Dział Finansowo-Księgowy, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczeniem się wewnątrz budynku;

e) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2500,00 zł do 3.400,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;


 
 
6. Wymagane dokumenty: 
 

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.


 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref.05-12" - w terminie do dnia 22.08.2012 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.


 
8. Ilość etatów
 1 etat
 
 
 
 
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym