BIP MJO - Zespół Szkół Łączności
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku, oraz określonych ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienia jednego z niżej wymienionych warunków:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6 - letnia praktyka w księgowości.

2. Wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej (placówki oświatowe),
 • znajomość Ustawy o rachunkowości budżetowej,
 • znajomość Ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,
 • umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów,
 • znajomość programów finansowo - księgowych (QWANT, QWARK, WULKAN, Zintegrowany System Zarządzania Oświatą),
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.

3. Zakres obowiązków
 • prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół Łączności,
 • prowadzenie gospodarki finansowej Zespołu,
 • opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej na danym obszarze,
 • współpraca w zakresie opracowań unormowań (instrukcji)wewnętrznych dla Zespołu.

4. Warunki pracy i płacy:
 • zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
 • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50 poz. 398) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Zespole Szkół Łączności,
 • miejsce pracy: Zespół Szkół Łączności ul MONTE CASINO 31 30- 324 KRAKÓW

5. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny i CV,
 3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
 4. zaświadczenie o niekaralności (dotyczy osoby której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie Zespołu Szkół Łączności ul. Monte Casino 31 w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00 od dnia 4 czerwca 2012 roku do 18 czerwca 2012 roku.
Aplikacja winna zawierać adnotację:
„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół Łączności w Krakowie"
Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną. lub listownie.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Krakowa, na stronie BIP ZSŁ oraz na tablicy informacyjnej w ZSŁ.

7. Ilość etatów:
1 etat.

Dyrektor ANTONI BORGOSZ

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności ()
 

Dziennik zmian dokumentu:


2012-05-29 10:43:48
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-05-29 10:40:04
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-05-29 10:38:39
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-05-29 10:36:55
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-05-29 10:20:50
WOJCIECH SOŚNICKI
 Publikacja