BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
Podinspektor w Dziale Planowania i Organizacji Transportu Publicznego - 1 etat
(Nr ref. 04-12)

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;
b) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w zakresie transportu;

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
a) znajomość programów do planowania systemów komunikacyjnych w miastach m.in. VISUM
oraz zasad i metod prognozowania ruchu,
b) znajomość przepisów z zakresu:
- Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874
z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13);
- Ustawy o drogach publicznych z dnia 25 stycznia 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.);
- Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 2 czerwca 2005r. (Dz. U. 2005 nr 108 poz. 908 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98
poz. 1071 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458
z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.);
c) znajomość :
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ;
d) znajomość sieci komunikacji miejskiej na terenie Krakowa oraz na obszarze aglomeracji;
e) czynne prawo jazdy kat. „B";
f) umiejętność pracy w zespole;
g) samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa;
h) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność;

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu kwietniu wyniósł: 3,3 %

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) wykonywanie analiz w zakresie planowania transportu zbiorowego w Krakowie przy wykorzystaniu
oprogramowania VISUM firmy PTV w wersji 12;
b) aktualizowanie modelu symulacyjnego w przypadku wprowadzania zmian na sieci;
c) udział w opracowywaniu koncepcji obsługi miasta Krakowa oraz aglomeracji w zakresie transportu
zbiorowego;
d) udział w przygotowywaniu zakresu badań potrzeb przewozowych w obszarze miasta i aglomeracji;
e) opracowywanie marszrut linii komunikacji miejskiej;
f) przygotowywanie założeń do rozkładów jazdy dla linii komunikacji miejskiej;
g) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i skarg dotyczących funkcjonowania transportu zbiorowego;

5) Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej;
c) Miejsce: Kraków;
d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2.300,00 zł do 2.500,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;

6) Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie;
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego;
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);
d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;
e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;
f) prawo jazdy (kserokopia);
g) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
i) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
j) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.";

k) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
l) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza
skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych.


7) Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref.04-12" - w terminie do dnia
01.06.2012 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Planowania i Organizacji Transportu Publicznego