BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
Inspektor nadzoru w Dziale Współpracy z Dzielnicami - 1 etat
(Nr ref. 03-12)

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;
b) wykształcenie średnie techniczne wyższe lub wyższe techniczne;
c) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej;
d) Staż pracy:
- minimum 6 lat przy wykształceniu średnim technicznym;
- co najmniej 4 lata przy wykształceniu wyższym technicznym.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
a) znajomość przepisów z zakresu:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19 poz.177
z późn. zm.),
-Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ,
- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.),
b) znajomość :
- struktury UMK
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ,
c) czynne prawo jazdy kat. „B";
d) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;
e) samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa;
f) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność;

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku
3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu marcu wyniósł: 3,5 %

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przygotowanie, zlecenie i nadzór nad wykonaniem prac remontowych w zakresie drogowym poprzez:
- przygotowanie przedmiarów robót i wstępnych wycen;
- kontrola prawidłowości zastosowanej technologii oraz jakości materiałów;
- czuwanie nad postępem robót i terminami określonymi w zleceniach i umowach;
- organizacja odbiorów i sporządzanie protokołów odbioru.

5) Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej;
c) Miejsce: Kraków;
d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2.600,00 zł do 2.900,00 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;

6) Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie;
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego;
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);
d) dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia (kserokopia);
e) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;
f) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;
g) prawo jazdy (kserokopia);
h) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
i) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
j) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
k) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.";

l) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
ł) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza
skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych.

7) Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref.03-12" - w terminie do dnia 04.05.2012 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor Joanna Niedzałkowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor nadzoru w Dziale Współpracy z Dzielnicami