Czy można przyciąć gałęzie przechodzące z sąsiedniego terenu?

 

Zgodnie z art. 150. Kodeksu cywilnego: „Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.”

W przypadku, gdy teren, na którym rośnie drzewo wpisany jest do rejestru zabytków przycięcie gałęzi wymaga uzyskania/ na przycięcie gałęzi obowiązkowe jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: „Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru”.

Mimo że przepisy prawne dopuszczają możliwość usunięcia gałęzi zaleca się także uwzględnienie warunków przyrodniczych, gdyż możemy zaburzyć statykę drzewa lub zniszczyć jego pokrój. Powinniśmy się ograniczyć do usunięcia pojedynczych gałęzi wybierając miejsce cięcia jak najdalej od pnia.