BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - 1 etat
Zastępca Głównego Księgowego
(Nr ref. 02-12)

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych;
b) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
c) staż pracy 5 lat w tym minimum 3 letni staż pracy lub wykonywana przez co najmniej 3 lata działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
a) znajomość przepisów z zakresu:
- Ustawy o finansach publicznych,
- Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- Ustawy o rachunkowości,
- Ustawy o podatku od towarów i usług,
- Ustawy Ordynacja podatkowa,
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ,
- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.),
b) znajomość :
- struktury UMK
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ,
c) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;
d) umiejętność kierowania zespołem;

e) zdolności organizacyjne i interpersonalne;
f) samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa;
g) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność;
UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu styczniu wyniósł: 3,5 %


4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie ewidencji księgowej jednostki ;
b) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej;
c) przygotowanie danych do sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat,
zestawienie zmian w funduszu);
d) inwentaryzacja kont księgowych na koniec roku obrotowego;
e) organizacja pracy działu finansowo -księgowego;
f) bieżące i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej ZIKiT w Krakowie jako jednostki budżetowej;
g) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej zgodnie
z ewidencją księgową prowadzoną w ZIKiT w Krakowie ;
h) wykonanie powierzonych obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniami
wykonawczymi;
i) przestrzeganie regulacji wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;
j) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;

 

5) Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej;
c) Miejsce: Kraków;
d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2.900,00 do 3.700,00 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;

 

6) Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie;
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego;
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);
d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;
e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;
f) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.";

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref.02-12" - w terminie do dnia 23.03.2012r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych
i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Lista osób spełniających wymogi formalne

Dyrektor Joanna Niedziałkowska

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy ? Działu Finansowo-Księgowego / Zastępca Głównego Księgowego