BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
Zastępca Dyrektora ds. Transportu Publicznego - 1 etat
(Nr ref. 01-12)


1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe magisterskie,
c) staż pracy 5 lat w tym minimum 3 letni staż pracy lub wykonywana przez co najmniej 3 lata działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
a) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku transport,
b) znajomość przepisów z zakresu:
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz.13)
- Ustawy o drogach publicznych z dnia 25 stycznia 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późn.zm.),
- Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 2 czerwca 2005r. (Dz. U. 2005 nr 108 poz. 908 z późn. zm.),
c) znajomość regulacji prawnych dotyczących administracji publicznych (m.in. przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, tematyki związanej z zarządzaniem organizacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi, przepisów ustawy
o samorządzie gminnym oraz przepisów ustawy o pracownikach samorządowych ),
d) znajomość :
- struktury UMK
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ,
e) umiejętność kierowania zespołem,
f) zdolności organizacyjne i interpersonalne,
g) wysoka kultura osobista,
h) odporność na stres, odpowiedzialność, szybkość w działaniu, dokładność, zaangażowanie, uczciwość.
UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku


3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu grudniu wyniósł: 3,2 %.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Organizuje, koordynuje i nadzoruje realizację zadań w zakresie:
a) zarządzania lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz miast
i gmin, które powierzyły GMK wykonywanie zadań własnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, a w szczególności:
-badania bieżących potrzeb przewozowych,
-kształtowanie oferty przewozowej
-opracowania marszrut i zatwierdzania rozkładów jazdy dla zamawianych linii komunikacyjnych,
-prowadzenia działań dot. zintegrowania usług przewozowych w transporcie publicznym na obszarze Miasta Krakowa i gmin leżących w jego sąsiedztwie i funkcjonalnie z nim powiązanych,
-określania polityki oraz zasad funkcjonowania i integracji systemu taryfowego
-kontroli realizacji usług przewozowych,
-kontroli jakości świadczonych usług przewozowych,
-prowadzenia analiz dochodów i wydatków,
b. realizacji uprawnień określonych w ustawie o transporcie drogowym w zakresie właściwości
Prezydenta Miasta Krakowa jako organu administracji publicznej, a w szczególności:
-opracowania analiz sytuacji rynkowych w zakresie regularnego przewozu osób
poprzedzających wydanie lub zmianę istniejącego zezwolenia,
-udzielania, odmowy udzielenia, cofania, zmieniania lub wygaszania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych w obszarze działania ZIKiT,
-prowadzenia kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy o transporcie drogowym i warunkami określonymi
w udzielonym zezwoleniu
c. prowadzenia dystrybucji i sprzedaży biletów oraz prowadzenia kontroli i windykacji opłat
za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
d. opiniowania projektów w zakresie dotyczącym transportu zbiorowego.
2. Sprawuje nadzór w zakresie celowości, rzetelności i efektywności wydatkowania środków na realizację powierzonych zadań.
3. Zapewnia prawidłowe stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych przez pracowników podległych komórek organizacyjnych.
4. Obsługa stron.
5. Nadzór nad pracą podległych Działów.

 

5) Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Miejsce: Kraków
d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 4.000,00 do 6.000,00 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT .

 

6) Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,
e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.
f) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.",

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref.01-12" - w terminie do dnia 30.01.2012r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych
i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Informacje o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

Dyrektor Joanna Niedziałkowska

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Zastępca Dyrektora ds. Transportu Publicznego