PROCEDURA SPORZĄDZANIA miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru BIEŻANÓW - DROŻDŻOWNIA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 21,4 ha,
Jednostka ewidencyjna Podgórze,
Dzielnica XII.Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego - INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie.

W dniu 26 czerwca Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXVII/1127/13 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BIEŻANÓW - DROŻDŻOWNIA".

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 9 lipca 2013 r. poz. 4389 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 24 lipca 2013 r. (po upływie 14 dni od ogłoszenia).


strona bipODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANU

Odnośnik do obowiązującej wersji planu
Odnośnik do obowiązującej wersji planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji PLanowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJE:

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: W granicach planu znajdują się tereny wskazane w strategicznych dokumentach Województwa Małopolskiego do realizacji suchego zbiornika przeciwpowodziowego Bieżanów na rzece Serafie. W chwili obecnej rezerwa terenowa na cele projektowanego zbiornika nie jest chroniona przepisami prawa, zabezpieczającymi ją przed niepożądanym zagospodarowaniem. Podjęcie planu ma stworzyć prawne podstawy dla przeprowadzenia istotnej dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta inwestycji oraz określić zasady zagospodarowania terenów sąsiednich.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca od dnia 21 października 2010 r.).
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipLista planów sporządzanych