BIP MJO - Żłobek Samorządowy Nr 1

PRACA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W ŻŁOBKU


Planując pracę opiekuńczo - wychowawczą w Żłobku Samorządowym nr 1 w Krakowie, bierzemy pod uwagę całokształt rozwoju małego dziecka uwzględniając rozwój psychoruchowy, rozwój procesów poznawczych, rozwój emocjonalno - społeczny.


Plan pracy dydaktycznej obejmuje treści odnoszące się do wszechstronnego rozwoju dziecka, a realizowany jest przez opiekunów w zajęciach ruchowych, konstrukcyjno -manipulacyjnych, plastycznych, dydaktycznych i tematycznych.


Założeniem pracy w grupie z dziećmi jest systematyczne planowanie i organizowanie zabaw, które wspomagają prawidłowy rozwój małego dziecka. Do pracy wykorzystujemy metody: słowną, oglądową, praktyczną. W pracy z dziećmi stosujemy formę indywidualną i grupową. Oddziaływania wychowawcze w stosunku do dzieci mają na celu nauczenie dzieci jak myśleć, mówić, słuchać i współpracować w grupie rówieśniczej. W zabawie kładziemy nacisk na to, aby dzieci poznały radość płynącą z zabawy, przez co będą odkrywały z radością otaczający ich świat.


Współpraca żłobka z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki polega na przekazywaniu rodzicom informacji dotyczącej postępów w rozwoju dziecka, sposobów i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno pedagogicznej, szerzenia wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, właściwie zorganizowanej adaptacji dzieci do nowych warunków w żłobku, uczestnictwa rodziców i najbliższych członków rodziny w organizowanych przez żłobek imprezach okolicznościowych i zebraniach rodziców. W czasie wszystkich oddziaływań opiekuńczo - wychowawczych są zaspakajane potrzeby fizyczne i psychiczne dzieci na odpowiednim poziomie.