Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru RYBITWY - PÓŁNOC

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

UWAGA:
W części obszaru planu przystąpiono do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RYBITWY - REJON ULICY GOLIKÓWKA"Lista planów sporządzanych

 

Powierzchnia planu - 527,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXIV/315/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RYBITWY - PÓŁNOC" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 489, poz. 4731 z dnia 18 października 2011 r. - obowiązuje od dnia 18 listopada 2011 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 13 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 13 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP z uchwałą
z dnia 14 września 2011 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 489, poz. 4731 z dnia 18 października 2011 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXIV/315/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip


PRZYDATNE LINKI

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


Plan ustala na przedmiotowym obszarze zasady zagospodarowania przestrzennego, które pozwolą na uporządkowanie istniejącej zabudowy, wykorzystanie terenu dla realizacji różnorodnego programu usługowego oraz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, zapewniając prawidłową obsługę komunikacyjną i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej. Zapisy planu umożliwią kształtowanie miejskiego systemu zieleni publicznej, w oparciu o istniejące zasoby przyrodnicze, chroniąc je przed zainwestowaniem mogącym obniżyć ich wartość.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących