BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Kierownik w Dziale Nadzoru Usług w Transporcie Publicznym - 1 etat
(Nr ref. 22 - 11)


1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych,
b) Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym specjalność: transport.
c) Pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzy lata stażu pracy lub prowadzenie przez co najmniej
trzy lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
a) minimum 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
b) doświadczenie w kierowaniu minimum 10 osobowym zespołem pracowniczym,
c)znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie
i piśmie (mile widziane certyfikaty),
d) znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13)
- ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 15 listopada 1984 prawo przewozowe (Dz. U. z 1984r. Nr 53,poz 272 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz.1458) ,
- ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.),
e) znajomość :
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ,
f) szczegółowa znajomość systemu zarządzania i finansowania lokalnym transportem zbiorowym
w aglomeracji krakowskiej, w tym zasad organizowania i nadzoru realizacji usług w transporcie publicznym,
g) dobra znajomość sieci transportu publicznego w aglomeracji krakowskiej oraz warunków ruchowych występujących na tej sieci,
h) umiejętność samodzielnego zdobywania dodatkowej wiedzy ,
i) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,
j) umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym systemu operacyjnego Windows XP,
pakietu MS Office,
k) umiejętność dobrego komunikowania się ze współpracownikami oraz klientami,
l) czynne prawo jazdy - kat. B.
ł ) zdolność analitycznego myślenia,
m) terminowość,
n) dyspozycyjność,
o) komunikatywność.

 

Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Kontrola realizacji usług przewozowych, świadczonych przez licencjonowanych przewoźników na podstawie zawartych umów. Nadzór i regulacja ruchu środków transportu publicznego.
b) Prowadzenie kontroli jakości świadczonych usług poprzez organizowanie i wykonywanie: pomiarów punktualności kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, kontroli czystości pojazdów, ich oznakowania i wyposażenia technicznego oraz prowadzenie monitoringu napełnień i pomiarów frekwencji pasażerskich.
c) Monitorowanie informacji dot. funkcjonowania systemu Komunikacji miejskiej
w Krakowie i obowiązujących w tym systemie przepisów (taryfowych, porządkowych itp.) oraz komunikatów umieszczanych w pojazdach, na przystankach i w innych publikatorach. Przygotowywanie wniosków i projektów usprawniających system informacji pasażerskiej.
d) Nadzorowanie emisji i sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z usług transportu publicznego realizowanych na zlecenie ZIKiT. Przygotowywanie wniosków i projektów usprawniających system dystrybucji biletów.
e) Prowadzenie prac wdrożeniowych w zakresie rozwoju systemu biletowego w komunikacji miejskiej, integracja biletowa z operatorami kolejowymi.
f) Udział w realizacji projektów dot. rozwoju systemu zarządzania transportem publicznym, w tym
w pracach dot. przygotowania wniosków o dofinansowanie z funduszy UE.
g) Udział w wykonywaniu funkcji operatorskich w systemie Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS),
w tym nadzór nad działaniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, monitorowanie przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej w obszarze objętym działaniem systemu.
h) Prowadzenie baz danych dotyczących realizacji przewozów i jakości ich wykonywania.
i) Nadzór i prowadzenie zadań związanych z dystrybucją biletów, kontrolą oraz windykacją należności za przewozy.
j) Opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych oraz prognoz z zakresu ewidencji dochodów oraz wydatków w ramach realizacji bieżącego zadania budżetowego Lokalny transport zbiorowy.
k) Prowadzenie bieżącego monitoringu wydatków na usługi przewozowe, sporządzanie harmonogramów.
l) Prowadzenie bieżącego monitoringu i kontroli dochodów z tytułu sprzedaży biletów
oraz dotacji przekazywanych przez gminy - sygnatariuszy porozumień międzygminnych, sporządzanie harmonogramów. Prowadzenie ewidencji dotyczącej ilości i rodzajów sprzedanych biletów.
ł) Udział w określaniu polityki taryfowej w zakresie transportu zbiorowego.
m) Wnioskowanie zmian w organizacji ruchu, w tym w oprogramowaniu sygnalizacji, w celu zapewnienia płynności przejazdu pojazdów transportu miejskiego w sieci ulicznej.
n) Udział w opracowaniu marszrut dla linii stałych, tymczasowych i zastępczych.
o) Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków pasażerów dotyczących funkcjonowania transportu publicznego.

 

4) Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
c) płaca zasadnicza z przedziału od 2.700,00 zł do 3400,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie
z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek funkcyjny zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT,


5) Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
e) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej
f) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.
g) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.",

k) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

 

6) Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 22 - 11" - w terminie do dnia 19.10.2011 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Dyrektor: Joanna Niedziałkowska

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Nadzoru Usług w Transporcie Publicznym