Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

 

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 regulują przepisy - tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz. 157)  

Szczegółowe informacje na temat zasad organizowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 można uzyskać na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech

 

 

 Informacja o programie "Zaraz Wracam" realizowanym w latach 2013-2014 - program zakończony

 

 

 

 

"Zaraz wracam"  - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 www.efs.gov.pl

                                                                         

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH

 

Informacja dot. Resortowego Programu Maluch 2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2018.

Na Program przeznaczono w 2018 r. kwotę 450 000 000 zł.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2018 r.

 

Termin składania ofert:

 

dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;

dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/

 

 

Dotacje gminy do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2018

 

W roku 2018 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

 

Dotacja (dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa i wynosić będzie:

 

1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki – przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych);

2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objete opieką placówki – przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundacje części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).

 

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

 

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

 

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów będących mieszkańcami miasta Krakowa niezależnie od ilości godzin opieki.

 

Zgodnie z zapisami zawieranych umów transza dotacji za miesiące styczeń i luty wypłacona będzie podmiotom z którymi zawarto umowy do końca lutego, transze za kolejne miesiące płatne będą do końca miesiąca którego dotyczy transza.

 

Publikacja ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji w roku 2018 (wnioski składają podmioty prowadzące żłobki kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów) planowana jest na początku stycznia 2018 roku.

 

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Biurem ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.

 

Uchwała Nr XCI/2378/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2018.

 

 WYKAZ PODMIOTÓW OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE DO OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3 W ROKU 2018

 

 

Żłobki prowadzone w lokalach gminnych przez podmioty niepubliczne wyłonione w konkursach w latach 2011-2017

Zarządzenie Nr 3312/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6.12.2016 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobków przy ul. Radzikowskiego 100J i ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie.

Zarządzenie Nr 3117/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 19.11.2015 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Dobrego Pasterza 118C w Krakowie.

Zarządzenie Nr 3289/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.11.2014 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie oraz przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 2999/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.11.2017 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie.

 

 

 

Realizatorem zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie w latach 2018-2020 jest podmiot: Justyna Pacuła „Pod Magnolią” „English Primary School”. Numer telefonu do Realizatora do celów rekrutacyjnych: 604 617 495 - od poniedziałku do piątku, od 8:00-17:00 lub e-mail: zlobek@podmagnolia.pl - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 2986/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 7.11.2017 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie.

 

 

Realizatorem zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie w latach 2018-2020 jest podmiot: BONA FIDES Agata Madej.

Numer telefonu do Realizatora do celów rekrutacyjnych: 505 073 737 lub e-mail: biuro@misie-pysie.pl

 

 

 

Gmina Miejska Kraków ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Lipskiej w Krakowie w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020 dla dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Załaczniki:

1. Regulamin konkursu

2. Wzór umowy

3. Wzór oferty

 

 

 

Gmina Miejska Kraków ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020 dla dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Załączniki:

1. Regulamin konkursu

2. Wzór umowy

3. Wzór oferty

 

 

 

 

REJESTR ŻŁOBKÓW GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, od dnia 1 stycznia 2018 r. wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów tj.: o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów muszą być składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

 

Do dnia 31 stycznia 2018 r. wszystkie podmioty zarejestrowane przed 1 stycznia 2018 roku prowadzące żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniające dziennych opiekunów zobowiązane są uzupełnić (za pośrednictwem PIU Emp@tia) dane w rejestrze lub wykazie. Obowiązek ten wynika z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

 

Ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania portalu Emp@tia prosimy kierować do twórcy i administratora portalu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod nr tel.: 22 529-06-60.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Uchwała nr XI/120/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 

Uchwała nr XVI/164/11 Rady Miasta Krakowa a dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

 

 

Informacja nt. kontroli żłobków i klubów dziecięcych

 


 

 

Szkolenia dla opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 programy szkoleń na opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym są zatwierdzane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W Krakowie działają 3 podmioty prowadzące takie szkolenia:

 

1. Europejskie Stowarzyszenie "Szansa" z siedziba w Krakowie, ul. Armii Krajowej 2/104, 30-856 Kraków;

 

2. KAPP - Krakowska Agencja Pośrednictwa Pracy Magdalena Niedźwiedzka-Miśkowiec i Małgorzata Szeląg s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowa 26/4.5, 31-055 Kraków;

 

3. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Oddział w Krakowie, ul. Batorego 25, 31- 135;

 

4. Fundacja Zdrowia Publicznego ul. Wiślisko 1, 31-538 Kraków;

 

5.  Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego os. Teatralne 4a , 31-945 Kraków.

 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-03-12 12:22:25
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-03-08 14:41:20
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-02-20 12:40:43
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-02-20 12:37:48
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-02-13 08:27:41
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-02-08 09:03:00
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-02-08 08:56:07
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-02-08 08:53:32
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-01-17 08:27:09
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-01-17 08:26:40
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja