Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

 

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 regulują przepisy - tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz. 157)  

Szczegółowe informacje na temat zasad organizowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 można uzyskać na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech

 

 

 Informacja o programie "Zaraz Wracam" realizowanym w latach 2013-2014 - program zakończony

 

 

 

 

"Zaraz wracam"  - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 www.efs.gov.pl

                                                                         

 

 

 

 

Dotacja do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2017


W roku 2017 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

 

Dotacja (dofinansowanie) wynosić będzie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Dotacja udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. i od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

 

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

 

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki.

 

Zgodnie z zapisami zawieranych umów transza dotacji za miesiące styczeń i luty wypłacona będzie podmiotom z którymi zawarto umowy do końca lutego, transze za kolejne miesiące płatne będą do końca miesiąca którego dotyczy transza.

 

 

 

 

WYKAZ PODMIOTÓW OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ DO OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W 2017 ROKU - wykaz podmiotów [pdf]

 

 

 

Szczegółowe warunki udzielania dotacji określają:

 

Uchwała Nr LXI/1341/2016 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2017

 

Zarządzenie Nr 3638/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określania terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji oraz przyjęcia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2017

 

 

 

Żłobki prowadzone w lokalach gminnych przez podmioty niepubliczne wyłonione w konkursach w latach 2011-2016

Zarządzenie Nr 3312/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6.12.2016 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobków przy ul. Radzikowskiego 100J i ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie.

Zarządzenie Nr 3117/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 19.11.2015 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Dobrego Pasterza 118C w Krakowie.

Zarządzenie Nr 3289/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.11.2014 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie oraz przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA WIZJĘ LOKALNĄ W DNIU 13.10.2017 R.

W dniu 13 października 2017 r. o godz. 13.00 odbędzie się wizja lokalna nowo wybudowanego żłobka przy ul. Lipskiej (obok pętli tramwajowej Mały Płaszów). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie na organizację żłobka przy ul. Lipskiej w Krakowie.

 

 

 

Gmina Miejska Kraków ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Lipskiej w Krakowie w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020 dla dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Załaczniki:

1. Regulamin konkursu

2. Wzór umowy

3. Wzór oferty

 

 

 

Gmina Miejska Kraków ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020 dla dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Załączniki:

1. Regulamin konkursu

2. Wzór umowy

3. Wzór oferty

 

 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH W KRAKOWIE

 

Komunikat

Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK przypomina, że określony w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1457) trzyletni okres przejściowy zgodnie z którym podmioty prowadzące do dnia wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi mogą prowadzić tę działalność na podstawie dotychczasowych przepisów do dnia 4 kwietnia 2014 roku.

Po upływie ww. terminu zgodnie z art. 2 ust 1 cytowanej ustawy, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być prowadzona w formie żłobka lub klubu dziecięcego zarejestrowanego w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

 

 PROCEDURA BZ-2 - WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW/KLUBÓW DZIECIĘCYCH

 

Wzory dokumentów:

 WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

 WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRZE ŻŁOBKÓW I KLUBÓW

 WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW

 

 

DANE TELEADRESOWE NIEPUBLICZNYCH ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA KRAKOWA

 


 
Uchwała nr XI/120/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 

Uchwała nr XVI/164/11 Rady Miasta Krakowa a dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

 

 

Informacja nt. kontroli żłobków i klubów dziecięcych

 


 

 

Szkolenia dla opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 programy szkoleń na opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym są zatwierdzane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W Krakowie działają 3 podmioty prowadzące takie szkolenia:

 

1. Europejskie Stowarzyszenie "Szansa" z siedziba w Krakowie, ul. Armii Krajowej 2/104, 30-856 Kraków;

 

2. KAPP - Krakowska Agencja Pośrednictwa Pracy Magdalena Niedźwiedzka-Miśkowiec i Małgorzata Szeląg s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowa 26/4.5, 31-055 Kraków;

 

3. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Oddział w Krakowie, ul. Batorego 25, 31- 135;

 

4. Fundacja Zdrowia Publicznego ul. Wiślisko 1, 31-538 Kraków;

 

5.  Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego os. Teatralne 4a , 31-945 Kraków.

 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna

 

ARCHIWUM

 

Otwarty konkurs ofert na organizację i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie dziennego opiekuna

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-10-10 11:35:30
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2017-10-10 08:54:01
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2017-10-06 09:29:19
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2017-10-05 15:20:50
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2017-10-05 15:13:02
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2017-10-05 15:11:20
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2017-10-05 10:11:28
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2017-10-03 13:48:00
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2017-10-02 10:51:38
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2017-10-02 10:49:08
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja