Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

 

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 regulują przepisy - tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r., poz. 603 t.j.)  

Szczegółowe informacje na temat zasad organizowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech

 

 

„Daj szansę!” – program wspierający dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

 Informacja o programie "Zaraz Wracam" realizowanym w latach 2013-2014 - program zakończony

 

 

 

 

"Zaraz wracam"  - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 www.efs.gov.pl

                                                                         

 

 

 

KOMUNIKATY

Komunikat dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce i zatrudniających dziennych opiekunów otrzymujących w roku 2018 dotacje do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa na sesji w dniu 27 czerwca 2018 roku Uchwały Nr CV/2701/18 w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 wprowadzającej dodatkowe środki finansowe na dotacje do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie od sierpnia do grudnia 2018 r., Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK informuje:

1) Czas obowiązywania umów o udzielenie dotacji do opieki nad dziećmi do lat 3 zostanie przedłużony do dnia 31 grudnia br.

2) Stosowne aneksy przedłużające okres obowiązywania umów będzie można podpisywać w Biurze ds. Ochrony Zdrowia UMK, ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie (II piętro pok. 209) w terminie   25-27 lipca br. oraz 30-31 lipca br.

 

Informacja o obowiązku nadzoru nad jakością wody pod kątem eliminacji zagrożenia bakterią Legionella sp. 

Właścicielom żłobków, klubów dziecięcych i dziennym opiekunom przypominamy, że w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), zmianie uległy m.in. zapisy dot. obowiązku badania ciepłej wody na obecność bakterii Legionella sp.

Od 2018 roku obowiązek wykonywania badań wody w budynkach, w których w trakcie użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno powietrzny (powstaje np. w trakcie użytkowania prysznica) dotyczy nie tylko budynków zamieszkania zbiorowego i podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lecz również budynków użyteczności publicznej.

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących przedmiotowej sprawy prosimy o kontakt  z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, tel. 12 25-49-463.

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH

 

Informacja dot. Resortowego Programu Maluch 2018

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/

 

 

Dotacje gminy do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2018

 

W roku 2018 Gmina Miejska Kraków kontynuuje udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

 

Dotacja (dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa i wynosić będzie:

 

1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki – przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych);

2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objete opieką placówki – przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundacje części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).

 

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

 

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

 

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów będących mieszkańcami miasta Krakowa niezależnie od ilości godzin opieki.

 

Zgodnie z zapisami zawieranych umów transza dotacji za miesiące styczeń i luty wypłacona będzie podmiotom z którymi zawarto umowy do końca lutego, transze za kolejne miesiące płatne będą do końca miesiąca którego dotyczy transza.

 

Publikacja ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji w roku 2018 (wnioski składają podmioty prowadzące żłobki kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów) planowana jest na początku stycznia 2018 roku.

 

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Biurem ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.

 

Uchwała Nr XCI/2378/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2018.

 

 WYKAZ PODMIOTÓW OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE DO OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3 W ROKU 2018

 

 

Żłobki prowadzone w lokalach gminnych przez podmioty niepubliczne wyłonione w konkursach w latach 2011-2017

Gmina Miejska Kraków zleca prowadzenie 5 żłobków dysponujących łącznie 336 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Koszt opieki i wyżywienia ponoszony prze rodzica w żłobkach prowadzonych na zlecenie Gminy jest taki sam jak w żłobkach gminnych.

 

WYKAZ ŻŁOBKÓW PROWADZONYCH NA ZLECENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

 

 

Zarządzenie Nr 3312/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6.12.2016 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobków przy ul. Radzikowskiego 100J i ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie.

Zarządzenie Nr 3117/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 19.11.2015 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Dobrego Pasterza 118C w Krakowie.

ZARZĄDZENIE Nr 2999/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.11.2017 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie.

ZARZĄDZENIE Nr 2986/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 7.11.2017 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie.

 

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych. Wykaz dziennych opiekunów.

 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, od dnia 1 stycznia 2018 r. wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów tj.: o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów muszą być składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

Ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania portalu Emp@tia prosimy kierować do twórcy i administratora portalu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod nr tel.: 22 529-06-60.

 

 

 

Techniczne problemy związane z obsługą Rejestru Żłobków należy zgłaszać do Departamentu Informatyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, e-mail: sekretariat.DI@mrpips.gov.pl, tel.: 22 661 18 00 oraz na Helpdesk Rejestru Żłobków, e-mail: serwis@decsoft.com.pl, tel.: 22 431 92 37.

Problemy techniczne związane z wysyłaniem wniosków za pośrednictwem PIU Emp@tia należy zgłaszać do Departamentu Informatyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW

 
OPŁATY ZA WPIS

1. Opłata za wpis do rejstru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 300 zl. Opłatę można uiścić  w kasach Urędu Miasta Krakowa lub przelewem na konto o nr 48 1020 2892 0000 5102 0590 0925.

2. Wpis do wykazu dziennych opiekunów nie podlega opłacie.


Uchwała nr XI/120/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami

Uchwała nr XVI/164/11 Rady Miasta Krakowa a dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Informacja nt. kontroli żłobków i klubów dziecięcych

 


 Szkolenia dla opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 programy szkoleń na opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym są zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Lista programów szkoleń zatwierdzonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmiotów uprawnionych dostępna jest na stronie internetowej MRPIPS:

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/lista-programow-szkolen-zatwierdzonych-przez-minister-pracy-i-polityki-spolecznej-do-ustawy-o-opiece-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-/

 

W Krakowie wpisane na listę są następujące podmioty:

1. aDRem Centrum Inicjatyw Małgorzata Grodny, ul. I. Gardowskiego 30/2, 30-864 Kraków;

2. KAPP s.c. Magdalena Niedźwiedzka-Miśkowiec i Małgorzata Szeląg z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowa 26/4.5, 31-055 Kraków;

3. Europejskie Stowarzyszenie "Szansa" z siedzibą w Krakowie ul. Armii Krajowej 2/104, 30-150 Kraków;

4. Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 57/34, 30-552 Kraków;

5. Zespół Jednosek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków;

6. Fundacja Zdrowia Publicznego ul. Wiślisko 1, 31-538 Kraków.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna dostepne jest na stronie internetowej MRPIPS:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/prawo/

 

 

  1. KOMUNIKATY
  2. ŻŁOBKI GMINNE -INFORMACJE
  3. ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE INNE NIŻ GMINNE - INFORMACJE
  4. DZIENNI OPIEKUNOWIE – INFORMACJE
  5. ZASADY FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWYWANIE PRZEZ GMINĘ MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3
  6. REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
  7. WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW
  8. PODMIOTY PROWADZĄCE SZKOLENIA NA OPIEKUNÓW W ŻŁOBKACH I KLUBACH DZIECIĘCYCH I DZIENNYCH OPIEKUNÓW

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-07-09 11:07:03
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-07-09 11:06:33
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-07-09 11:04:26
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-06-29 14:18:17
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-06-29 14:17:31
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-06-29 14:16:52
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-06-29 14:16:01
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-06-13 08:15:18
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-06-13 08:11:02
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-06-04 12:27:30
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja