Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

 

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 regulują przepisy - tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz. 157)  

Szczegółowe informacje na temat zasad organizowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 można uzyskać na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech

 

 

 Informacja o programie "Zaraz Wracam" realizowanym w latach 2013-2014 - program zakończony

 

 

 

 

"Zaraz wracam"  - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 www.efs.gov.pl

                                                                         

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH

 

Informacja dot. Resortowego Programu Maluch 2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2018.

Na Program przeznaczono w 2018 r. kwotę 450 000 000 zł.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2018 r.

 

Termin składania ofert:

 

dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;

dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/

 

 

 NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI W 2018 ROKU

Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór wniosków o udzielenie w roku 2018 dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

Dotacje gminy do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2018

 

W roku 2018 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

 

Dotacja (dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa i wynosić będzie:

 

1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki – przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych);

2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objete opieką placówki – przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundacje części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).

 

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

 

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

 

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów będących mieszkańcami miasta Krakowa niezależnie od ilości godzin opieki.

 

Zgodnie z zapisami zawieranych umów transza dotacji za miesiące styczeń i luty wypłacona będzie podmiotom z którymi zawarto umowy do końca lutego, transze za kolejne miesiące płatne będą do końca miesiąca którego dotyczy transza.

 

Publikacja ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji w roku 2018 (wnioski składają podmioty prowadzące żłobki kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów) planowana jest na początku stycznia 2018 roku.

 

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Biurem ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.

 

Uchwała Nr XCI/2378/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2018.

 

 

 

Żłobki prowadzone w lokalach gminnych przez podmioty niepubliczne wyłonione w konkursach w latach 2011-2017

Zarządzenie Nr 3312/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6.12.2016 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobków przy ul. Radzikowskiego 100J i ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie.

Zarządzenie Nr 3117/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 19.11.2015 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Dobrego Pasterza 118C w Krakowie.

Zarządzenie Nr 3289/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.11.2014 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie oraz przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 2999/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.11.2017 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie.

 

 

 

Realizatorem zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie w latach 2018-2020 jest podmiot: Justyna Pacuła „Pod Magnolią” „English Primary School”. Numer telefonu do Realizatora do celów rekrutacyjnych: 604 617 495 - od poniedziałku do piątku, od 8:00-17:00 lub e-mail: zlobek@podmagnolia.pl - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 2986/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 7.11.2017 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie.

 

 

Realizatorem zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie w latach 2018-2020 jest podmiot: BONA FIDES Agata Madej.

Numer telefonu do Realizatora do celów rekrutacyjnych: 505 073 737 lub e-mail: biuro@misie-pysie.pl

 

 

 

Gmina Miejska Kraków ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Lipskiej w Krakowie w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020 dla dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Załaczniki:

1. Regulamin konkursu

2. Wzór umowy

3. Wzór oferty

 

 

 

Gmina Miejska Kraków ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020 dla dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Załączniki:

1. Regulamin konkursu

2. Wzór umowy

3. Wzór oferty

 

 

 

 

REJESTR ŻŁOBKÓW GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, od dnia 1 stycznia 2018 r. wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów tj.: o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów muszą być składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

 

Do dnia 31 stycznia 2018 r. wszystkie podmioty zarejestrowane przed 1 stycznia 2018 roku prowadzące żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniające dziennych opiekunów zobowiązane są uzupełnić (za pośrednictwem PIU Emp@tia) dane w rejestrze lub wykazie. Obowiązek ten wynika z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

 

Ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania portalu Emp@tia prosimy kierować do twórcy i administratora portalu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod nr tel.: 22 529-06-60.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Uchwała nr XI/120/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 

Uchwała nr XVI/164/11 Rady Miasta Krakowa a dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

 

 

Informacja nt. kontroli żłobków i klubów dziecięcych

 


 

 

Szkolenia dla opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 programy szkoleń na opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym są zatwierdzane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W Krakowie działają 3 podmioty prowadzące takie szkolenia:

 

1. Europejskie Stowarzyszenie "Szansa" z siedziba w Krakowie, ul. Armii Krajowej 2/104, 30-856 Kraków;

 

2. KAPP - Krakowska Agencja Pośrednictwa Pracy Magdalena Niedźwiedzka-Miśkowiec i Małgorzata Szeląg s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowa 26/4.5, 31-055 Kraków;

 

3. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Oddział w Krakowie, ul. Batorego 25, 31- 135;

 

4. Fundacja Zdrowia Publicznego ul. Wiślisko 1, 31-538 Kraków;

 

5.  Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego os. Teatralne 4a , 31-945 Kraków.

 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
Data wytworzenia:
2011-09-20
Data publikacji:
2011-09-20
Data aktualizacji:
2018-02-20