BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Główny Specjalista w Dziale Odwodnienia - 1 etat
(Nr ref. 21 - 11)

 


1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa wodnego lub ochrony środowiska,
c) uprawnienia budowlane lub uprawnienia konstrukcyjno-budowlane(wodno-melioracyjne) lub
uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) minimum 5 lat stażu pracy na podobnym stanowisku .

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
a) znajomość przepisów z zakresu:
- Ustawy z dnia 18 listopada 2005 r. Prawo wodne (Dz.U.2005 Nr 239 poz. 2019 z póżn.zm.),
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.),
- Uchwała Nr 562/2000 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawach dotyczących utrzymania i rozwoju systemu odwodnienia
terenów miasta (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późn. zm),
- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
- Ogólna wiedza o systemie wodociągowo-kanalizacyjnym oraz odwodnieniu miasta,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz.1458),
- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.),
b) znajomość :
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ,
c) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów ,
d) umiejętność odczytywania map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencji gruntów,
e)staż zawodowy w administracji publicznej zakresie problematyki budownictwa wodnego i ochrony środowiska,
f) umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym systemu operacyjnego Windows XP,
pakietu MS Office,
g) odporność na stres,
h) zdolność analitycznego myślenia,
i) umiejętność pracy w zespole,
j) terminowość,
k) dyspozycyjność,
l) komunikatywność.

Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) koordynacja współpracy z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
w zakresie realizacji zawartych porozumień na wspólne działania poprawiające stan bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa,
b) koordynacja w zakresie utrzymania wałów i bulwarów przeciwpowodziowych zarządzanych przez ZIKiT,
c) udział w zespołach zadaniowych dla rozwoju działalności,
d) współudział w zakresie ustalania planu działań utrzymania komunalnej infrastruktury odwodnienia Miasta Krakowa,
e) udział w działaniach kryzysowych oraz związanych z likwidacją zagrożeń powodziowych,
f) nadzór nad opracowaniem przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla robót interwencyjnych,
g) nadzór nad usuwaniem awarii wodnych na terenie Miasta Krakowa.

 

4) Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
c) płaca zasadnicza z przedziału od 2.800,00 do 3.600,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie
z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek funkcyjny zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT,

 

5) Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
d) dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia (kserokopia),
e) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,
f) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.
g) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.",

k) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

 

6) Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 21 - 11" - w terminie do dnia 22.09.2011 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy

informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01


UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

Dyrektor Joanna Niedziałkowska

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Główny Specjalista w Dziale Odwodnienia