BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 


DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Podinspektor w Biurze Strefy Płatnego Parkowania - 1 etat
(Nr ref. 18 - 11)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe ekonomiczne.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:
- Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115),
- Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 2 czerwca 2005r. (Dz. U. 2005 nr 108 poz. 908 z późn. zm.),
- Uchwały nr XXI/229/11 RMK z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania , wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat,
- KPA, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych,
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz.1458),
- Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.),
b) znajomość :
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ,
c) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się
w mowie i piśmie (mile widziane certyfikaty),
d) biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office ,
e) umiejętność pracy w zespole i pod wpływem stresu,
f) umiejętność szybkiego uczenia się,
g) wysoka kultura osobista,
h) dyspozycyjność,
i) komunikatywność.

Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przygotowanie dokumentacji do pozyskania danych osobowych z CEPiK,
b) wprowadzenie i weryfikacja pozyskanych danych osobowych z CEPiK,
c) wystawianie upomnień/tytułów egzekucyjnych, ich wykazu oraz przygotowanie do wysyłki,
d) wprowadzenie do systemu terminu odbioru upomnień, zgodnie ze zwrotkami,
e) wprowadzanie i weryfikacja opłat za upomnienia,
f) wprowadzenie i weryfikacja opłat za zawiadomienia,
g) wprowadzenie i weryfikacja kosztów egzekucyjnych,
h) sprzedaż abonamentów.

 

4) Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: praca w równoważnym czasie pracy od poniedziałku do soboty,
b) godziny pracy: 7:30 - 20:00,
c) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa
o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.900,00 do 2.300,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT .

 

5) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.
e) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.",

i) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

 

6) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 18 - 11" - w terminie do dnia 02.09.2011 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:


Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

Dyrektor: Joanna Niedziałkowska

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Biurze Strefy Płatnego Parkowania