BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie


DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Inspektor w Dziale Ochrony Pasa Drogowego - 1 etat
Sekcja Handlu i Reklam
(Nr ref. 17 - 11)

 


1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe kierunek: administracja,
c) staż pracy co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku,
d) czynne prawo jazdy kat. „B".

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:
- Ustawy o drogach publicznych z dnia 25 stycznia 2007r. wraz z przepisami wykonawczymi
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wydawania decyzji administracyjnych (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz.1458) ,
-Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.),
b) znajomość :
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ,
c) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,
d) umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym systemu operacyjnego Windows XP,
pakietu MS Office,
e) odporność na stres,
f) umiejętność szybkiego uczenia się,
g) zdolność analitycznego myślenia,
h) umiejętność pracy w zespole,
i) terminowość,
j) dyspozycyjność,
k) komunikatywność.

Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 


3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przyjmowanie wniosków w sprawie zajęcia pasów drogowych pod handel oraz reklamę,
b) sprawdzanie kompletności i poprawności merytorycznej złożonych wniosków na zajęcie pasa drogowego pod umieszczenie punktów i obiektów handlowych oraz obiektów reklamowych,
c) przygotowywanie projektów decyzji na zajęcie pasów drogowych dla dróg gminnych
oraz umów cywilno-prawnych wraz z fakturami dla dróg wewnętrznych wraz z wyliczeniem wartości opłat z tym związanych,
d) przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma, wnioski oraz interwencje dotyczące zajęcia pasów drogowych pod handel oraz reklamę,
e) przeprowadzanie okresowych i interwencyjnych kontroli zajętości pasa drogowego w zakresie reklamy oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie.


4) Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
c) płaca zasadnicza z przedziału od 2.000,00 do 2.500,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie
z regulaminem premiowania ZIKiT .

 

5) Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,
e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.
f) prawo jazdy (kserokopia),
g) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.",

k) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
(osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),


6) Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 17 - 11" - w terminie do dnia 02.09.2011 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:


Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Dyrektor: Joanna Niedziałkowska

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Ochrony Pasa Drogowego Sekcja Handlu i Reklam