Dokument archiwalny

Kontrole wewnętrzne organizacyjno -prawne 2011

Lp. Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wystąpienie pokontrolne
1 Wydział Architektury i Urbanistyki UMK Realizacja zaleceń pokontrolnych znak BK-02.0911-3/09 z dnia 7.01.2009 r. ze szczególnym uwzględnieniem zagdnień związanych ze sposobem i terminowością ekspediowania korespondencji BK-02.1712.1.2011
2 Wydział Geodezji UMK Aktualizacja mapy ewidencyjnej i zasadniczej BK-02.1712.2.2011
3 Wydział Inwestycji UMK Przygotowanie inwestycji "Przebudowa dworku w Płaszowie" i "Budowa USC" BK-02.1712.3.2011
4

Wydział Obsługi Urzędu

Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa

Udzielanie zamówień publicznych, w stosunku do których na podstawie pisemnej zgody PMK wyłączony został obowiązek stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UMK oraz zamówień, których wartość nie przekracza równoiwartości 14.000 euro

BK-02.1712.4.2011 OU

BK-02.1712.4.20911 BR

5

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

Wydział Spraw Społecznych UMK

Udzielanie zamówień publicznych, w stosunku do których na podstawie pisemnej zgody PMK  wyłączony został obowiązek stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UMK oraz zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 14.000 euro

BK-02.1712.5.2011 KD

BK-02.1712.5.2011 SP 

6 Straż Miejska Miasta Krakowa Zamówienia publiczne i realizacja umów w 2010 roku  BK-02.1711.1.2011 
7

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie 

Gospodarka materiałowo-magazynowa i środkami trwałymi w tym realizacja zakupów  BK-02.1711.2.2011 
8 Dom Pomocy Społecznej os.Hutnicze 5 Zamówienia publiczne  BK-02.1711.3.2011 
9 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie  Okoliczności odstąpienia od umowy ZB/PN/39/08 z dnia 7.11.2008 r. zawartej z KDI sp. z o.o.  BK-02.1711.4.2011 
10

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10

Wydział Edukacji UMK 

Funkcjonowanie ZSO nr 10  BK-02.1711.5.2011 
11 Dom Pomocy Społecznej  os.Sportowe 9  Zamówienia publiczne i realizacja umów  BK-02.1711.6.2011 
12 Wydział Sportu UMK Realizacja wniosków pokontrolnych RIO sporządzonych w wyniku kompleksowej kontroli gosp.finansowej Miasta w latach 2006-2009 BK-02.1712.7.2011
13 Wydział Mieszkalnictwa UMK Realizacja wniosków pokontrolnych RIO sporządzonych w wyniku kompleksowej kontroli gosp.finansowej Miasta w latach 2006-2009 BK-02.1712.8.2011
14  Wydział Spraw Społecznych  Realizacja zadań związanych z prowadzeniem nadzoru prawnego nad fundacjami oraz związanych z rejestrem, ewidencją i nadzorem prawnym nad działalnością stowarzyszeń zwykłych  BK-02.1712.6.2011 
15 SPOW Dom Dziecka im.J.Brzechwy Udzielanie zamówień i realizacja umów BK-02.1711.7.2011
16 Centrum Młodzieży im.H.Jordana Udzielanie zamówień i realizacja umów i wykorzystywanie pojazdów do celów służbowych BK-02.1711.8.2011
17 Muzeum Armii Krajowej Postępowanie na wykonanie projektu wyposażenia części ekspozycyjnej oraz wykonanie elementów wyposażenia wg projektu i jego montaż oraz digitalizację zbiorów dla potrzeb ekspozycji w budynku Muzeum Armii Krajowej przy ul.Wita Swosza 12 w Krakowie BK-02.1711.9.2011
18 Zarząd Budynków Komunalnych Windykacja należności BK-02.1711.10.2011
19 Zarząd Budynków Komunalnych Realizacja zaleceń pokontrolnych znak BK-02.0914-4/08 z dnia 17 września 2008 r. z kontroli udzielania i spłaty pożyczek udzielonych na remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz działań windykacyjnych wobec indywidualnych właścicieli mieszkań, którzy nie spłacili pożyczek (kontrola sprawdzająca) BK-02.1711.11.2011
20 Wydział Podatków i Opłat Realizacja wniosków pokontrolnych RIO sporządzonych w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta w latach 2006-2009 BK-02.1712.11.2011
21 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wykonywanie zadań z zakresu sporządzania i aktualizacji operacyjnego planu ochrony przed powodzią BK-02.1712.9.2011
22 Wydział Kształtowania Środowiska Realizacja umowy z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt BK-02.1712.10.2011 odstąpiono od realizacji kontroli ze względu na inne zlecone zadania do wykonania
23

Wydział Edukacji

Zespół Ekonomiki Oświaty

Rezultaty i efekty dokonanych w 2009 roku przekształceń organizacyjnych dotyczących Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie BK-02.1712.12.2011
24 Wydział Skarbu Miasta Realizacja wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sporządzonych w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Kraków w latach 2006-2009 BK-02.1712.13.2011
25 Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne 28 Realizacja udzielania zamówień publicznych i realizacja umów BK-02.1711.12.2011
26 Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.B.Rutkowskiego Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.Bronislawa Rutkowskiego przy ul.Józefińskiej 10 w Krakowie - etap II, część I inwestycji BK-02.1711.13.2011
 27 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących ul.Grochowa 19  Zadania realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących przy ul.Grochowej 19 w latach 2008-2011 w ramach zadań powierzonych dzielnicom w zakresie osób niepełnosprawnych BK-02.1711.14.2011 
 28 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Działalność statutowa  BK-02.1711.15.2011 
 29 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Wydatki na działania promocyjne, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii opisanych w artykule pt. "po co krakowski MOPS wydaje książki?" zamieszczonym w Gazecie Krakowskiej  w dniu 21 października 2011 r.

BK-02.1711.16.2011  odstąpiono od realizacji kontroli ze względu na inne zlecone zadania do wykonania

 30 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Nowa Huta  Funkcjonowanie placówki  BK-02.1711.17.2011