BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Specjalista w Dziale Planowania i Organizacji Transportu Publicznego - 1 etat
(Nr ref. 16 - 11)


1. Wymagania formalne
a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe techniczne kierunek: transport,
c) staż pracy: minimum 4 lata na podobnym stanowisku.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) minimum roczny staż pracy w administracji publicznej,
b) znajomość przepisów z zakresu:
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13)
- Ustawy o drogach publicznych z dnia 25 stycznia 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115
z późn. zm.),
- Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 2 czerwca 2005r. (Dz. U. 2005 nr 108 poz. 908 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz.1458) ,
- Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.),
c) znajomość :
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ,
d) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,
e) umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym systemu operacyjnego Windows XP,
pakietu MS Office,
f) odporność na stres,
g) umiejętność szybkiego uczenia się,
h) zdolność analitycznego myślenia,
i) umiejętność pracy w zespole,
j) terminowość,
k) dyspozycyjność,
l) komunikatywność.

Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku
3. Zakres obowiązków
a) określenie standardów funkcjonowania systemu transportu zbiorowego,
b) udział w opracowaniu koncepcji obsługi rejonów miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
c) współpraca przy przygotowaniu umów z przewoźnikami o świadczeniu usług przewozowych
tj. przygotowanie specyfikacji i udział w przeprowadzanych postępowaniach dotyczących publicznych na usługi przewozowe,
d) udział w przygotowaniu zakresu i problematyki badań potrzeb przewozowych w obszarze miasta
i aglomeracji, organizacja badań,
e) współpraca przy przygotowaniu projektów aktów prawa lokalnego dotyczących komunikacji miejskiej ( np. przepisy taryfowe, regulaminy, porozumienia),
f) opracowanie marszrut linii komunikacji miejskiej,
g) przygotowanie założeń do rozkładów jazdy, zatwierdzenie rozkładów jazdy dla linii komunikacji miejskiej,
h) współpraca z przewoźnikami, Radami Dzielnic, Gminami i innymi jednostkami w zakresie dotyczącym komunikacji zbiorowej,
i) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego,
j) współpraca z innymi działami ZIKiT w zakresie powierzonych obowiązków.


4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
c) płaca zasadnicza z przedziału od 2.200,00 do 2.700,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie
z regulaminem premiowania ZIKiT .


5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,
e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.
f) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.",
j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 16 - 11" - w terminie do dnia 26.08.2011 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych


dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Planowania i Organizacji Transportu Publicznego