W okresie wystąpienia zdarzenia kryzysowego np. powodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie uruchamia dyżur pracowników socjalnych w miejscach przewidzianych na schronienie dla osób ewakuowanych z zagrożonych terenów oraz na bieżąco monitoruje sytuację osób mieszkających w rejonach zalewowych. Pomoc udzielana przez pracowników MOPS bezpośrednio przy ewakuacji polega na wskazywaniu służbom ratowniczym miejsc, gdzie mogą znajdować się osoby starsze i niepełnosprawne, które mogłyby wymagać specjalistycznego transportu medycznego. Pracownicy MOPS współdziałają w organizowaniu transportu medycznego dla osób niepełnosprawnych i w razie potrzeby zapewniają im czasowe zakwaterowanie.

W zakresie świadczeń pieniężnych MOPS realizuje zadania udzielania pomocy przewidzianej w art. 40 ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 poz. 182 t.j. z późn. zm.) w formie zasiłku celowego. Zasiłek ten przyznawany jest niezależnie od dochodu osób poszkodowanych na podstawie ich pisemnych wniosków. Zasiłek celowy przeznaczony jest dla osób i rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych i podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) oraz znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej i nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych. Zasiłki te przeznaczone są na pierwszą pomoc, w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz dokonanie drobnych napraw i remontów w mieszkaniu. Zasiłków tych nie można traktować jako formy odszkodowania czy refundacji kosztów remontu. Pomoc przyznawana jest w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. W przypadku osób poszkodowanych w czasie powodzi stosowana jest cześć IV kwestionariusza wywiadu środowiskowego, a sytuację materialno-bytową ustala się na podstawie oświadczeń. Podstawą do określenia wysokości świadczenia poza wywiadem środowiskowym jest również protokół komisji szacującej straty.

Proces przyznawania zasiłku celowego na pokrycie strat poniesionych w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków odbywa się zgodnie z Procedurą MOPS-16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje również i wydaje pomoc rzeczową dla osób potrzebujących, ofiarowaną przez darczyńców.

Osoby dotknięte powodzią wymagające pomocy psychologicznej mogą także korzystać z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8b, tel. 12 421-82-42.

 

Pomoc dla osób bezdomnych.