BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor w Biurze Strefy Płatnego Parkowania - 1 etat
(Nr ref. 13 - 11)


1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie średnie mechaniczne o specjalności mechanicznej, elektrotechnicznej lub wyższe techniczne o profilu elektronika, elektrotechnika, automatyka i robotyka
c) prawo jazdy kat. B
d) staż pracy:
- przy wykształceniu średnim - co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy z dnia 21.03.1985r. Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115),
- Prawo o ruchu drogowym
-Uchwała nr XXXII/268/03 RMK z dnia 26 listopada 2003 z późn. zm. i nowym projektem uchwały
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. Ustawa o pracownikach samorządowych.
b) Znajomość
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie,
c) Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania
d) Wysoka sprawność obsługi sprzętu komputerowego
e)Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa.
f) Biegła znajomość programów z pakietu MS Office.
g) Umiejętność pracy w zespole;
h) Komunikatywność;
i) Zdolność szybkiego uczenia się;
j) Wysoka kultura osobista.

UWAGA: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test
z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

3. Zakres obowiązków
a) nadzór nad funkcjonalnością parkomatów
b) nadzór nad realizacją umów z kontrahentami
c) kontrola stanu technicznego parkomatów
d) Nadzór nad prawidłową komunikacją z systemem nadzoru (SMART - PARK)


4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: praca w równoważnym czasie pracy od poniedziałku do soboty,
b) godziny pracy: 7:30 - 20:00
c) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa
o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.900,00 do 2.300,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT .

5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia , w przypadku pozostawienia w stosunku pracy,
e) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm."

i) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 13 - 11" - w terminie do dnia 21.07.2011 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne


UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

Wyniki naboru na Podinspektor w Biurze Strefy Płatnego Parkowania –13-11