BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor w Dziale Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy - 1 etat
(Nr ref. 12 - 11)

 


1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe o kierunkach : finanse i rachunkowość, ekonomia lub zarządzanie i marketing . <--SPROSTOWANIE.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o prowadzeniu polityki rozwoju,
-ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98
poz.1071 z późn. zm.),
-ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.08.223.1458),
-ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.),
b) znajomość :
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie,
c) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się
w mowie i piśmie (mile widziane certyfikaty),
d) doświadczenie przy wdrażaniu przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszy UE lub innych
pozaunijnych źródeł finansowania,
e) posiadanie wiedzy z zakresu przygotowania i wdrażania przedsięwzięć współfinansowanych
z Funduszy UE i innych pozaunijnych źródeł finansowania,
f) wiedza na temat dostępnych i planowanych Programów Operacyjnych,
g) wiedza na temat Projektów Gminy Miejskiej Kraków współfinansowanych z Funduszy UE i innych
pozaunijnych źródeł finansowania,
h) bardzo dobra znajomość MS Office w tym szczególnie programu Excel,
i) umiejętność sporządzania analiz ekonomiczno - finansowych,
j) zdolność analitycznego myślenia,
k) umiejętność pracy w zespole i pod wpływem stresu,
l) dyspozycyjność,
ł) wysoka kultura osobista,
m) komunikatywność.
UWAGA: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test
z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

3. Zakres obowiązków

1. Udział w opracowaniu listy propozycji Projektów Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT), mogących ubiegać się o dofinansowanie w ramach dostępnych Funduszy Unii Europejskiej oraz innych pozaunijnych źródeł finansowania.
2. Udział w procedurze przygotowania Projektów ZIKiT w celu pozyskania współfinansowania
z Funduszy Unii Europejskiej i innych pozaunijnych źródeł finansowania, w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzających, Pośredniczących we Wdrażaniu i Wdrażających dostępne Programy Operacyjne, „metodologię UE" oraz inne przepisy prawa w tym:
 zapewnienie prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz innych dokumentów związanych z ww. Projektami,
 monitoring zabezpieczenia środków finansowych na realizację ww. Projektów w budżecie Miasta Krakowa,
 współpraca z Instytucjami Zarządzającymi, Pośredniczącymi we Wdrażaniu i Wdrażającymi dostępne Programy Operacyjne, jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków, komórkami wewnętrznymi ZIKiT i innymi podmiotami zaangażowanymi w proces przygotowania ww. Projektów,
 sporządzanie niezbędnych sprawozdań dot. procesu przygotowania ww. Projektów,
 przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych w trakcie kolejnych etapów oceny konkursowej (uzupełnień, poprawek itp.) dot. ww. Projektów,
 wykonywanie innych niezbędnych czynności, które zapewnią prawidłowy przebieg procedury aplikacyjnej dot. ww. Projektów.
3. Udział w procesie realizacji Projektów ZIKiT, głównie w zakresie monitoringu, sprawozdawczości rozliczania rzeczowo-finansowego, które otrzymały współfinansowanie Funduszy UE i innych pozaunijnych źródeł finansowania w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzających, Pośredniczących we Wdrażaniu i Wdrażających dostępne Programy Operacyjne, „metodologię UE" oraz inne przepisy prawa w tym:
 współpraca w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej w zakresie monitoringu, sprawozdawczości i rozliczania rzeczowo-finansowego ww. Projektów między innymi: umów o dofinansowanie, wniosków o płatność, sprawozdań technicznych i finansowych, itp.,
 współdziałanie ze wszystkimi jednostkami zaangażowanymi we wdrażanie ww. Projektów jak również z Liderami Projektów w ZIKiT, Pełnomocnikami ds. Projektów w ZIKiT, itp.,
 udział w spotkaniach i naradach roboczych dot. ww. Projektów,
 prowadzenie monitoringu technicznego procesu wdrażania ww. Projektów,
 współpraca przy wykonywaniu wymaganych audytów, kontroli dla ww. Projektów,
 przygotowywanie informacji w zakresie ewentualnych nieprawidłowości ujawnionych
w trakcie realizacji ww. Projektów,
 zapewnienie medialnej prezentacji i wszechstronnej promocji ww. Projektów,
 udział w projektowaniu budżetu ww. Projektów
4. Współpraca przy sporządzaniu zestawień dokumentujących proces przygotowania i realizacji Projektów będących w kompetencjach Działu dla potrzeb Dyrektora ZIKiT jak i również innych zewnętrznych jednostek organizacyjnych.
5. Udział w przygotowaniu i wdrażaniu Zarządzenia Dyrektora ZIKIT w sprawie ustalenia zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych Mechanizmów Finansowych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
6. Wykonywanie innych niezbędnych działań organizacyjnych mających na celu sprawne funkcjonowanie Działu


4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) godziny pracy: 7:30 - 15:30,
c) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa
o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.800,00 do 2.300,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT .

 


5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopia dokumentów świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia , w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.
f) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm."

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 12 - 11" - w terminie do dnia 19.07.2011 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne


UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

Wyniki naboru na Podinspektor w Dziale Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy 12-11