Czy możliwym jest zarejestrowanie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej spółki cywilnej?

 

Nie.

Od 1 stycznia 2001 r. spółka cywilna utraciła osobowość prawną i jest tylko umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcami. Za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Każdy ze wspólników dokonuje wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, następnie w Urzędzie Statystycznym przedsiębiorcy składają:
wniosek RG-1 (w części dotyczącej otrzymania numeru REGON na spółkę cywilną),
we właściwym Urzędzie Skarbowym wniosek NIP-2 wraz z załącznikiem NIP-D.