Dokument archiwalny

 

Jakie czynności może wykonywać przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej?

 

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ma jednak prawo do:

 • wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 • przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia
 • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;
 • osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Ponadto przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.


Czy w okresie zawieszenia nie będę musiał płacić składek na ZUS?

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może opłacać dobrowolnie składki na:

 • ubezpieczenie emerytalne
 • ubezpieczenia rentowe
 • ubezpieczenie zdrowotne (od 100%, a nie 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw)

Natomiast w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie będzie mógł opłacać składek na:

 • ubezpieczenia chorobowe
 • ubezpieczenie wypadkowe

Nieopłacenie składek zdrowotnych spowoduje po 30 dniach od zawieszenia brak możliwości korzystania przez przedsiębiorcę ze świadczeń lekarskich. Wtedy może zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny albo dobrowolnie ubezpieczyć się w NFZ.

W przypadku wspólników spółki cywilnej, zawieszenie wykonywania działalności w ramach spółki skutkuje ustaniem ubezpieczeń wszystkich wspólników.