Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru STARE MIASTO

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

Powierzchnia planu - 93,6 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica I Stare Miasto

LokalizacjaRysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Plan o charakterze ochronnym, obejmujący obszar o najwyższych wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych, mający priorytetowe znaczenie dla równowagi przestrzennej miasta i jego atrakcyjności. Jego celem jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, które decydują o klimacie i atrakcyjności miasta oraz promują Kraków w Europie i na Świecie.


UCHWAŁA NR XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARE MIASTO" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 255, poz. 2059 z dnia 17 maja 2011 r. - obowiązuje od dnia 17 czerwca 2011 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek

Obiekty wpisane do Rejestru Zabytków i ujęte w Ewidencji Zabytków
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek

Zakres ochrony konserwatorskiej posesji, obiektów i zieleni
- Załącznik nr 4 do uchwały (ok. 8 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
- Załącznik nr 5 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 6 do uchwały

dokument pdf-tekst

Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do Rejestru Zabytków
dla Starego Miasta - Załącznik nr 7 do uchwały

dokument pdf-tekst

Wypis z kart ewidencji stanowisk archeologicznych
- Załącznik nr 8 do uchwały

strona bip


Strona źródłowa BIP z uchwałą z dnia 13 kwietnia 2011 r.

link zewnętrzny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr  255, poz. 2059 z dnia 17 maja 2011 r. - ogłoszenie uchwały Nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)

plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGN

strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip


PRZYDATNE LINKI

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących