OBOWIĄZUJĄCY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru STARE MIASTO

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 


Rysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznych


Plan o charakterze ochronnym, obejmujący obszar o najwyższych wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych, mający priorytetowe znaczenie dla równowagi przestrzennej miasta i jego atrakcyjności. Jego celem jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, które decydują o klimacie i atrakcyjności miasta oraz promują Kraków w Europie i na Świecie.


Powierzchnia planu - 93,6 ha,
Jednostka ewidencyjna Śródmieście,
Dzielnica I.

Plan obowiązuje od dnia 17 czerwca 2011 r.

Lokalizacja

 

UCHWAŁA NR XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARE MIASTO" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 255, poz. 2059 z dnia 17 maja 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl):


dokument pdf-tekstTekst planu    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


dokument pdf-rysunekRysunek planu (ok. 4 MB)


dokument pdf-rysunekInfrastruktura techniczna (ok. 4 MB)


plik spakowany w rar.Elementy planu w .dgn    dokument pdf-tekstInformacja


dokument pdf-rysunekObiekty wpisane do Rejestru Zabytków
i ujęte w Ewidencji Zabytków (ok. 4 MB)


dokument pdf-rysunekZakres ochrony konserwatorskiej posesji,
obiektów i zieleni (ok. 8 MB)


dokument pdf-tekstWykaz stanowisk archeologicznych wpisanych
do Rejestru Zabytków dla Starego Miasta


dokument pdf-tekstWypis z kart ewidencji stanowisk archeologicznych


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
dotyczących projektu planu
(wyłączona jawność *)


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej


* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:

Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


strona bipProjekt planu, Projekt ustaleń, zarządzenia z Rozpatrzeniami Wniosków i Uwag, stenogramy z Dyskusji publicznej i sesji RMK dot. planu, oraz Prognoza oddziaływania na środowisko


strona bipPRZYDATNE LINKI

strona bipLista planów obowiązujących