Karta usługi SA-25 Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy figurującym w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa przed przekazaniem do CEIDG

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie