Dokument archiwalny

Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
na lata 2011-2014


został przyjęty uchwałą Nr XI/97/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 roku. Obowiązek stworzenia tego typu programu został nałożony na powiaty w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z póżn. zm.). Celem Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest podniesienie świadomości społecznej o problemach niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa, a także zapewnienie im godnego życia i możliwości pełnego i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Program wyznacza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania na rzecz osób niepełnosprawnych zapewniające im godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Działania realizowane w ramach Programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji i turystyce; podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które są przyczyną ich społecznej alienacji.
Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2014 wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa, na lata 2007-2013 i Strategię Rozwoju Krakowa.

Program jest dokumentem perspektywicznym, rysującym w sposób generalny kierunki prowadzonej działalności, stąd cele muszą odznaczać się stosunkowo dużym stopniem ogólności i dłuższą perspektywą czasową. Szczegółowe sposoby realizacji celów będą określane harmonogramem podejmowanych działań na każdy rok kalendarzowy w formie aneksu, przyjmowanym do realizacji Zarządzeniem Prezydenta.

Harmonogram na rok 2011

Sprawozdanie z realizacji Harmonogramu rok 2011

Harmonogram na rok 2012

Sprawozdanie z realizacji Harmonogramu rok 2012

Harmonogram na rok 2013

Sprawozdanie z realizacji Harmonogramu rok 2013

Harmonogram na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Harmonogramu rok 2014