BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Radca prawny w Zespole Radców Prawnych - 1 etat
(Nr ref. 10 - 11)


1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe prawnicze oraz uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na Listę Radców Prawnych,
c) staż pracy:
- co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,
b) doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych,
c) znajomość przepisów z zakresu:
- Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U.98.21.94 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego ( Dz. 64.43. 296 z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.07.19.115 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U.08.193.1194 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.06.156.1118 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.10.113.759 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.08.223.1458),
d) znajomość :
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie,
- struktury Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych,
e) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa,
f) umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office,
g) znajomość prawniczych programów komputerowych,
h) doświadczenie w pracy przy obsłudze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Informacją,
i) odporność na stres,
j) umiejętność pracy w zespole,
k) terminowość,
l) dyspozycyjność,
ł) komunikatywność,
m) wysoka kultura osobista.

Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) wykonywanie kompletnej obsługi procesowej w ramach reprezentowania Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w postępowaniach sądowych,
sądowo-administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,
b) sporządzanie i opiniowanie wzorów umów o udzielenia zamówienia publicznego,
c) wykonywanie obsługi prawnej inwestycji prowadzonych przez GMK- ZIKiT,
d) udział w negocjacjach z inwestorami i sporządzanie wzorów i opiniowanie umów dotyczących przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej spowodowanej inwestycją niedrogową,
e) uczestnictwo w prowadzonych przez ZIKiT negocjacjach i rokowaniach, spotkaniach ze stronami
i Wykonawcami w celu reprezentowania i ochrony interesów GMK - ZIKiT wobec osób trzecich
f) wykonywanie bieżącej obsługi prawnej ZIKiT, obejmującej:

1) udzielanie wyjaśnień i porad prawnych dotyczących interpretacji i stosowania przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez GMK - ZIKiT,
2) sporządzanie opinii prawnych, wzorów umów, pełnomocnictw,
3) opiniowanie projektów umów, decyzji, uchwał RMK, procedur, poleceń służbowych oraz zarządzeń PMK oraz Dyrektora ZIKiT,
4) parafowanie umów, decyzji, uchwał RMK, procedur, poleceń służbowych oraz zarządzeń PMK oraz Dyrektora ZIKiT pod względem formalno prawnym.

g) Realizowanie innych zadań związanych z wykonywaniem obsługi prawnej ZIKiT zleconych przez Dyrektora ZIKiT lub Koordynatora Zespołu Radców Prawnych.

4) Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) praca cztery dni w tygodniu zgodnie z harmonogramem ustalonym
z Koordynatorem Zespołu Radców Prawnych
c) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
d) płaca zasadnicza z przedziału od 3.000,00 do 3.600,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie
z regulaminem premiowania ZIKiT .

5) Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
d) dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych (kserokopia),
e) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia ,
f) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm."

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).


6) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 10 - 11" - w terminie do dnia 30.05.2011 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

Dyrektor Joanna Niedziałkowska

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych – (Nr ref. 10 – 11)