Karta usługi WS-56 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

 

USŁUGA:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak width=

 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI PRAWNYMI NIE JEST MOŻLIWE W CHWILI OBECNEJ ZŁOŻENIE WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW JEDYNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.


Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) - nie jest możliwe przesłanie "Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" jedynie w formie elektronicznej. Przesłanie w formie elektronicznej kopii mapy ewidencyjnej, wypisu z rejestru gruntów oraz mapy sytuacyjno-wysokościowej jest akceptowalne jedynie w przypadku dopuszczalności takiej formy zgodnie z przepisami o geodezji i kartografii z uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Uwagi !

Nie jest możliwe przekazanie w ten sposób wszystkich załączników.