Karta usługi WS-71 Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód. Dotyczy w szczególności:

a. poboru oraz odprowadzenia wód powierzchniowych lub podziemnych,
b. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
c. sztucznego zasilania wód podziemnych,
d. piętrzenia oraz retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych,
e. korzystania z wód do celów energetycznych,
f. wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów a także wycinania roślin z wód lub z brzegów – z wyjątkiem obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią.

 

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

 

USŁUGA:
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie

 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI PRAWNYMI NIE JEST MOŻLIWE W CHWILI OBECNEJ ZŁOŻENIE WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW JEDYNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

 

Uwagi !
1. Złożenie wniosku bez załączników (oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczona kopia) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków