Karta usługi AU-8  Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:
 Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- charakterystykę obiektu oraz w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy.
- szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa.
- propozycje rozwiązań zamiennych.
- pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską.
- w zależności od potrzeb - pozytywną opinię zainteresowanych organów; np. decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
- pełnomocnictwo
 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-04-14 09:14:13
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-14 09:09:58
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 10:32:21
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-16 12:40:02
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-10 10:15:14
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-13 15:25:32
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Publikacja