Karta usługi AU-10  Zgłoszenie budowy - wykonania robót budowlanych

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:
Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Nie

Nie

Nie

Nie

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- wyrys z mapy ewidencji gruntów

- szkice / rysunki

- projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z uprawnieniami projektantów i zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego

- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami i procedurą

- pełnomocnictwo

- krs

  

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-05-12
Data publikacji:
2011-05-13
Data aktualizacji:
2017-07-24