Karta usługi GD-13: Wydanie zaświadczenia o położeniu budynku

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Usługa:

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o położeniu budynku.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak

Tak

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak

 

Uwagi!

Przesłanie wniosku elektronicznie jest dopuszczalne oczywiście pod warunkiem złożenia odpowiedniego podpisu wymaganego ustawą.

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii - nie ma więc możliwości złożenia wniosku przez pełnomocnika dołączającego tylko zeskanowany dokument papierowy pełnomocnictwa.