BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Specjalista w Dziale Uzgodnień - 1 etat
(Nr ref. 07 - 11)


1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe techniczne elektryczne,
c) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie lub uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej obejmującej projektowanie instalacji elektrycznych,
d) staż pracy:
- co najmniej 4 lata na podobnym stanowisku.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
a) znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy o drogach publicznych ,
- przepisów prawnych obowiązujących dla dróg publicznych,
- ustawy prawo budowlane,
- KPA,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
b) znajomość :
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ,
c) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej,
d) umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym systemu operacyjnego Windows XP,
pakietu MS Office,
e) odporność na stres,
f) zdolność analitycznego myślenia,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) terminowość,
i) dyspozycyjność,
j) komunikatywność.

Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) opiniowanie lokalizacji obiektów budowlanych i infrastruktury w pasie drogowym oraz względem pasa drogowego ulic będących w zarządzie ZIKiT w Krakowie,
b) wydawanie warunków technicznych, opiniowanie oraz uzgadnianie rozwiązań projektowych koncepcji i dokumentacji projektowej w zakresie oświetlenia ulic będących w zarządzie ZIKiT.
4) Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
c) płaca zasadnicza z przedziału od 2.400,00 do 2.900,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie
z regulaminem premiowania ZIKiT .

5) Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia) oraz uprawnienia (kserokopia)
d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia ,
e) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.",

i) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),


6) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 07 - 11" - w terminie do dnia 08.04.2011 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Dyrektor Joanna Niedziałkowska

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy ? w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 07– 11)