BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
DYREKTOR
ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIEOGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent - 1 etat w Dziale Księgowo-Finansowym


1. Wymagania formalne
a)spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458),
b) wykształcenie minimum średnie - (preferowany ekonomiczny kierunek wykształcenia),
c) udokumentowana znajomość z zakresu budżetowania zadań lub controllingu.
Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe
a) znajomość przepisów z zakresu: ustawy o finansach publicznych i aktów
wykonawczych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o samorządzie gminnym,
b) zdolności analitycznego myślenia,
c) rozwinięte umiejętności interpretacyjne,
d) odpowiedzialność,
e) samodzielność, inicjatywa, zaangażowanie w pracę,
f) rzetelność i terminowość wykonywania nałożonych obowiązków,
g) umiejętność egzekwowania poleceń,
h) dyspozycyjność,
i) bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru
( np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).


3. Zakres obowiązków
a) prowadzenie zapisów księgowych w księgach rachunkowych na kontach
pozabilansowych
b) miesięczne zamykanie kont pozabilansowych, uzgadnianie i analiza sald,
c) opracowanie budżetu w układzie zadaniowym,
d) prowadzenie procesu prognozowania i budżetowania,
e) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
f) obsługa kasowa.


4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej, w trakcie zawartej umowy o pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, odbywają służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.
c) płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń - min. 2000,00 zł brutto miesięcznie + dodatek za staż pracy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem ZCK.


5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy, ( do pobrania na stronie lub w Dziale Spraw Pracowniczych ZCK ),
b) dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),
c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia (kserokopia),
d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia świadectw pracy),
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
(Osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym ZCK lub wysłać pocztą : adres - 31- 510 Kraków, ul. Rakowicka 26.
W przypadku ubiegania się o zatrudnienie na stanowisko Inspektora w Dziale Księgowo-Finansowym koperta musi zawierać adnotację „ Nabór na stanowisko - Inspektor w Dziale Księgowo-Finansowym".
Termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia 2011 roku.
Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną do ZCK po tym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do następnego etapu naboru kandydaci będą informowani telefonicznie na podany numer w dokumentach aplikacyjnych.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZCK (www.bip.krakow.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

7. Ilość etatów
1Dyrektor: DOROTA IWANICKA

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych (3)