BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Podinspektor w Zespole Radców Prawnych - 1 etat
(Nr ref. 06 - 11)


1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe - kierunek: prawo,
c) staż pracy:
- co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku w administracji publicznej.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
a) znajomość przepisów z zakresu:
- Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U.98.21.94 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego ( Dz. 64.43. 296 z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.07.19.115 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U.08.193.1194 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.06.156.1118 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.10.113.759 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.08.223.1458),
b) znajomość :
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie
- struktury Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych
- struktury organizacyjnej Sądów Powszechnych i Administracyjnych w Krakowie
c) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa,
d) umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym systemu operacyjnego Windows XP,
pakietu MS Office, prawniczych programów komputerowych,
e) doświadczenie w pracy przy obsłudze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Informacją,
f) doświadczenia w pełnieniu funkcji kuratora sądowego,
g) znajomość zasad prowadzenia korespondencji urzędowej ,
h) odporność na stres,
i) zdolność analitycznego myślenia,
j) umiejętność pracy w zespole,
k) terminowość,
l) dyspozycyjność,
ł) komunikatywność.

Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) wykonywanie zadań z zakresu obsługi administracyjno - organizacyjnej Zespołu Radców Prawnych polegających w szczególności na: przyjmowaniu i rejestracji korespondencji wpływającej do Zespołu Radców Prawnych, obsłudze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Informacją, sporządzaniu projektów pism wychodzących pod podpis Koordynatora Zespołu Radców Prawnych, rejestracji
i wysyłaniu korespondencji wychodzącej, sporządzaniu projektów dokumentów organizacyjnych mających na celu usprawnienie pracy Zespołu Radców Prawnych, prowadzenie repertorium spraw sądowych,
b) opracowywanie wzorów umów zawieranych w trybie udzielenia zamówienia publicznego,
c) bieżąca analiza przepisów prawnych dotyczących zagadnień należących do kompetencji ZIKiT,
d) sporządzanie komunikatów prawnych o zmianach w prawie dotyczących działalności ZIKiT,
e) kompletowanie, a w razie potrzeby udostępnianie ich poszczególnym działom ZIKiT,
f) kompletowanie i przechowywanie aktów prawnych, artykułów, opracowań i komentarzy dotyczących interpretacji aktualnie obowiązujących przepisów prawa pozostających w związku
z zakresem działalności ZIKiT,
g) współpraca za radcami prawnymi przy wykonywaniu obsługi prawnej ZIKiT,
h) sporządzanie pism procesowych,
i) analiza akt sądowych,
j) przygotowywanie materiałów źródłowych niezbędnych radcom prawnym przy wykonywaniu ich obowiązków, w szczególności do sporządzania pism procesowych i opinii prawnych i projektów dokumentów,
k) wypełnianie innych poleceń Koordynatora Zespołu Radców Prawnych związanych z obsługą prawną ZIKiT.

 

4) Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) płaca zasadnicza z przedziału od 2.000,00 do 2.500,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie
z regulaminem premiowania ZIKiT .

 

5) Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia ,
e) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm."

i) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 


6) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 06 - 11" - w terminie do dnia 28.03.2011 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Zespole Radców Prawnych – (Nr ref. 06 – 11)