Zmiana (korekta) mpozp miasta Krakowa - tzw. 17 ZMIAN

TERENY MIEJSKIEJ ZIELENI PUBLICZNEJ związanej z zachowanymi fortami dawnej Twierdzy Kraków - UZP

 

USTALENIA - fragment z uchwały Nr LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa:


§ 7.


 1. Wyznacza się "Tereny miejskiej zieleni publicznej związanej z zachowanymi fortami dawnej Twierdzy Kraków - UZP" z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lokalizację parków - zgodnie z rysunkami planu stanowiącymi załączniki Nr 3/1 - 3/5 do uchwały.

 2. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy następujących fortów:

  1. Fortu NR 9 "KROWODRZA" Dzielnica IV, ul. Łokietka i Makowskiego (stracił moc obowiązywania wraz z wejściem w życie mpzp obszaru "Azory - Park" w dniu 9 listopada 2017 r.),
  2. Fortu NR 48 "BATOWICE" Dzielnica XV, ul. Wawelska (stracił moc obowiązywania wraz z wejściem w życie mpzp obszaru "Mistrzejowice - ks. Kazimierza Jancarza" w dniu 28 listopada 2017 r.),
  3. Fortu NR 48 a "MISTRZEJOWICE" Dzielnica XV, ul. Ognistych Wici,
  4. Fortu NR 47 1/2 "SUDÓŁ" Dzielnica III, ul. Powstańców (stracił moc obowiązywania wraz z wejściem w życie mpzp obszaru "Sudół Dominikański" w dniu 27 listopada 2009 r.),
  5. Fortu NR 50 "PROKOCIM" Dzielnica XII, ul. Kostaneckiego.

 3. Dopuszcza się ponadto wykorzystanie istniejących obiektów wymienionych w ust. 2 pkt. 2, 3, 4 i 5 pod:

  1. usługi publiczne kultury,
  2. usługi komercyjne,
  3. magazyny.

   przy czym, usługi komercyjne ogranicza się do następującego rodzaju działalności:
   - dyrekcje lub zarządy jednostek gospodarczych,
   - obiekty handlu detalicznego i hurtowego,
   - obiekty gastronomii,
   - obiekty turystyki, centra wystawiennicze i parki technologiczne,
   - inkubatory przedsiębiorczości, rzemiosło nieuciążliwe.

 4. W granicach Terenów Miejskiej Zieleni Publicznej UZP - związanej z zachowanymi (w różnym stopniu) fortami - obowiązują następujące warunki zagospodarowania:

  1. wszelkie działania związane z użytkowaniem i zagospodarowaniem terenu, w granicach skorygowanych linii rozgraniczających winny zostać poprzedzone opracowaniem "szczegółowego programu konserwacji fortu" - w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
  2. obowiązuje zakaz budowy nowych obiektów i urządzeń oraz nadbudowy i rozbudowy obiektów istniejących, za wyjątkiem rekonstrukcji i uzupełniania układu urbanistycznego oraz substancji architektonicznej - dokonywanych w ramach ochrony i konserwacji fortu,
  3. obowiązuje zakaz wycinania drzew i krzewów, z wyjątkiem niezbędnych cięć pielęgnacyjnych,
  4. dopuszcza się prace związane z zabezpieczeniem technicznym i przeciwpożarowym istniejących obiektów oraz prace związane z niezbędnym wyposażeniem w sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego organu do spraw ochrony zabytków
  5. usługi wymienione w ust. 3 pkt. b i c - wprowadzone w ramach adaptacji istniejących obiektów, winny być o najniższym poziomie zanieczyszczeń powietrza.

   Każdorazowo wymagane jest wykonanie oceny oddziaływania na środowisko.

 5. Program konserwacji fortu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 winien zawierać:

  1. aktualne mapy sytuacyjno - wysokościowe z zagospodarowaniem naziemnymi podziemnym w skalach 1:1000 lub 1:500 - stanowiące materiał wyjściowy do opracowań projektowych,
  2. wykonaną inwentaryzację stanu istniejących obiektów i zieleni (w granicach objętych ustaleniem). Inwentaryzacja obiektu architektoniczno - budowlana winna być opracowana w skali wystarczającej do przedstawienia wszystkich elementów obiektu tj. w skali 1:100 lub 1:50 oraz zawierać ekspertyzę techniczną (konstrukcyjną) o możliwości adaptacji obiektu,
  3. wytyczne i zalecenia konserwatorskie, właściwych służb powołanych do ochrony zabytków i przyrody,
  4. całościową koncepcję programowo - przestrzenną zaopiniowaną przez właściwe służby do spraw ochrony zabytków i przyrody.

   Opracowanie projektowe powinno być poprzedzone wykonaniem studium historyczno - konserwatorskim fortu, z uwzględnieniem rekonstrukcji pierwotnej formy obiektu wraz z otoczeniem w obrębie parceli.
   Z uwagi na wartości historyczne i zabytkowe obiektów architektury obronnej, w projekcie zagospodarowania fortów należy przewidzieć przynajmniej ograniczoną dostępność tych obiektów do zwiedzania i jeśli pozwoli na to nowa funkcja - urządzenie w nich pomieszczenia muzealnego

 6. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów poszczególnych fortów:

  1. Fort NR 48 "BATOWICE": (nie obowiązuje).
  2. Fort NR 48 a "MISTRZEJOWICE":
   Obsługa nowego programu we wszystkie media oraz skanalizowanie i odwodnienie, może być rozwiązane poprzez budowę połączeń do istniejących sieci, zasilających zabudowę w osiedlu Piastów.
  3. Fort NR 47 1/2 "SUDÓŁ": (nie obowiązuje).
  4. Fort NR 50 "PROKOCIM":
   Obsługa nowego programu we wszystkie media oraz skanalizowanie i odwodnienie, może być rozwiązane poprzez budowę połączeń do istniejących sieci uzbrojeń w sąsiedztwie obiektów Collegium Medicum UJ.dokument pdf-tekstPełny tekst uchwały Nr LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa


dokument pdf-tekstTekst uchwały Nr CV/987/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. zmieniającej uchwałę Nr LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa


Powyższa uchwała wprowadza następujące zmiany:

 1. § 23 otrzymuje nowe brzmienie: "§ 23. W obszarach objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/229/88 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 1988 r. /Dz. Urz. WK Nr 12 poz. 62, z 1990 r. Nr 27 poz. 214, z 1991 r. Nr 18 poz. 124, z 1992 r. Nr 14 poz. 94 i z 1993 r. Nr 9 poz. 40/ zmienionego uchwałą Nr VII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r. /Dz. Urz. WK Nr 24 poz. 108/ i uchwałą Nr CXXII/1092/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. /Dz. Urz. WK Nr 17 poz. 110/."
 2. zmienia się numerację pozostałych §§ w ten sposób, że dotychczasowy § 23 otrzymuje numer 24, a § 24, numer 25.


Powrót do strony głównej zmiany planuLista planów obowiązujących