Zmiana (korekta) mpozp miasta Krakowa - tzw. 17 ZMIAN

PRZY BALICKIEJ

 


 

Załącznik graficzny
Załącznik graficzny (JPG ok. 170 Kb)USTALENIA - fragment z uchwały Nr LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa:


§ 6.

 1. Teren położony przy ulicy Balickiej przeznacza się pod usługi publiczne UP - zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.

 2. Dla wyznaczonego terenu UP wprowadza się następujące ustalenia:

  1. teren przeznacza się pod usługi nauki i oświaty.
  2. w działalności inwestycyjnej należy uwzględnić ograniczenie wysokości obiektów - zgodnie z Polską Normą PN-89/L - 49001 do H = 295 m n.p.m. (z uwagi na rejon lotniska Balice).
  3. ogranicza się gabaryt proponowanej zabudowy do dwóch kondygnacji od strony "Królewskiej Młynówki" i nakazuje się wprowadzenie zieleni osłonowej w południowo-zachodniej części terenu.
  4. należy przyjąć wskaźnik liczby miejsc parkingowych w obrębie terenu, wynoszący min. 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych i na 1000 m2 powierzchni użytkowej usług min. 10 miejsc.

 3. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu:

  1. doprowadzenie wody z wodociągu ø 300 mm w ulicy Balickiej, który jest wodociągiem źródłowym dla osiedla Mydlniki, Rząski i OTK Rząska,
  2. skanalizowanie terenu w systemie miejskim - do kolektora sanitarnego ø 0.7/1.05 m z OTK Rząska,
  3. kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód do rzeki Rudawy. Wprowadzenie ścieków opadowych do rzeki Rudawy wymaga pozwolenia wodnoprawnego,
  4. podłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej "Balicka",
  5. zrealizowanie łączności telefonicznej za pośrednictwem automatycznej modułowej centrali telefonicznej, mieszczącej się w segmencie głównym obiektów uczelni,
  6. doprowadzenie energii elektrycznej kablami z projektowanej stacji transformatorowej.


 4. Uciążliwość wszystkich form zagospodarowania terenu, określona przepisami szczególnymi, nie może wykraczać poza jego granice.dokument pdf-tekstPełny tekst uchwały Nr LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa


dokument pdf-tekstTekst uchwały Nr CV/987/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. zmieniającej uchwałę Nr LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa


Powyższa uchwała wprowadza następujące zmiany:

 1. § 23 otrzymuje nowe brzmienie: "§ 23. W obszarach objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/229/88 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 1988 r. /Dz. Urz. WK Nr 12 poz. 62, z 1990 r. Nr 27 poz. 214, z 1991 r. Nr 18 poz. 124, z 1992 r. Nr 14 poz. 94 i z 1993 r. Nr 9 poz. 40/ zmienionego uchwałą Nr VII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r. /Dz. Urz. WK Nr 24 poz. 108/ i uchwałą Nr CXXII/1092/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. /Dz. Urz. WK Nr 17 poz. 110/."
 2. zmienia się numerację pozostałych §§ w ten sposób, że dotychczasowy § 23 otrzymuje numer 24, a § 24, numer 25.


Powrót do strony głównej zmiany planuLista planów obowiązujących