Zmiana (korekta) mpozp miasta Krakowa - tzw. 17 ZMIAN

WITKOWICE (pomiędzy ulicami: ZIELONE WZGÓRZE, GŁOGOWĄ I DOŻYNKOWĄ)

 Załącznik graficzny
Załącznik graficzny (JPG ok. 0,5 MB)
USTALENIA - fragment z uchwały Nr LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa:


§ 5.

 1. Teren położony w Witkowicach pomiędzy ulicami: Zielone Wzgórze, Głogową i Dożynkową - przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową M 3 - zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

 2. Dla wyznaczonego terenu M 3 wprowadza się następujące ustalenia:

  1. teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą i bliźniaczą wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi o wysokości maksymalnej do 13.0 m npt,
  2. intensywność zabudowy netto liczona w granicach projektu zagospodarowania działki winna wynosić 0.4 - 0.8, a powierzchnia terenów zielonych minimum 50% terenów mieszkaniowych netto,

 3. Ustala się następujące elementy kompozycji przestrzennej:

  1. poszczególne ulice osiedla wraz z przyległymi budynkami mieszkalnymi, należy kształtować w formie wnętrz urbanistycznych o charakterze miejskim, przy przestrzeganiu zasad zachowania jednolitych gabarytów budynków (z wykluczeniem późniejszych nadbudów) oraz stosowaniu jednolitych materiałów wykończeniowych,
  2. wzdłuż linii rozgraniczających ulice lub wzdłuż chodników należy przewidzieć zieleń niską i w miarę możliwości szpalery drzew, a nawierzchnie ulic i ich oświetlenie winny być jednolite,
  3. niezbędne jest pozostawienie przejść pieszych o minimalnej szerokości 1.5 m oraz urządzenie wzdłuż chodników pasa ruchu rowerowego,
  4. ciąg trwałych ogrodzeń posesji winien tworzyć linię ciągłą.

 4. W celu zachowania harmonijnego widoku otoczenia zabytkowej prochowni dawnej Twierdzy Kraków - ustala się "strefę ochrony widokowej" - z wykluczeniem jakiejkolwiek zabudowy. Teren objęty strefą pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym RP - według rysunku planu. W granicach tego terenu - od strony drogi do prochowni (ulicy Zielone Wzgórze) - należy wprowadzić zieleń osłonową.

 5. Ustala się "strefę ochrony archeologicznej" - obejmującą udokumentowane stanowiska archeologiczne, podlegające ochronie prawnej na mocy przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury. Prowadzenie na ich terenie jakichkolwiek prac budowlanych i ziemnych, wymaga uzyskania zezwolenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 6. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu M 3:

  1. teren przewidziany jest do skanalizowania w systemie centralnym za pośrednictwem kolektora GR (Górnickiego). Budowę osiedla należy ściśle zsynchronizować z realizacją kolektorów,
  2. kanalizację deszczową należy przewidzieć w oparciu o "Program kanalizacji deszczowej" dla obszarów peryferyjnych Krakowa (poza obszarem kanalizacji ogólnospławnej),
  3. zaopatrzenie w wodę dla projektowanego programu należy rozwiązać w oparciu o istniejące sieci rozbiorcze ø 150 - 80 mm, występujące w osiedlu Witkowice Nowe w ulicach: Głogowej i Dożynkowej (poprzez ich rozbudowę),
  4. zasilanie w gaz rozwiązać należy w oparciu o magistralny gazociąg średnioprężny ø 350 mm przebiegający w sąsiedztwie obszaru wzdłuż ulicy Zielone Wzgórze,
  5. zasilanie w energię elektryczną wymagać będzie budowy stacji transformatorowej 15 / 0.4 kV dla której należy przewidzieć lokalizację w granicach obszaru. Zasilanie stacji po stronie 15 kV rozwiązać należy w oparciu o istniejące linie w osiedlu Witkowice Nowe,
  6. preferowane są systemy grzewcze elektryczne i gazowe,
  7. w granicach terenu dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci niezbędnych dla jego obsługi.dokument pdf-tekstPełny tekst uchwały Nr LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa


dokument pdf-tekstTekst uchwały Nr CV/987/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. zmieniającej uchwałę Nr LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa


Powyższa uchwała wprowadza następujące zmiany:

 1. § 23 otrzymuje nowe brzmienie: "§ 23. W obszarach objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/229/88 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 1988 r. /Dz. Urz. WK Nr 12 poz. 62, z 1990 r. Nr 27 poz. 214, z 1991 r. Nr 18 poz. 124, z 1992 r. Nr 14 poz. 94 i z 1993 r. Nr 9 poz. 40/ zmienionego uchwałą Nr VII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r. /Dz. Urz. WK Nr 24 poz. 108/ i uchwałą Nr CXXII/1092/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. /Dz. Urz. WK Nr 17 poz. 110/."
 2. zmienia się numerację pozostałych §§ w ten sposób, że dotychczasowy § 23 otrzymuje numer 24, a § 24, numer 25.


Powrót do strony głównej zmiany planuLista planów obowiązujących