Sortuj:  

Świadczenie rodzicielskie

Wydawanie decyzji w sprawach prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie wychowawcze

Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz należności dłużnika alimentacyjnego

Ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Zasiłek dla opiekuna

Zryczałtowany dodatek energetyczny

 Dodatek mieszkaniowy