ZIKIT-10

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU


Wyznaczanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14 31-828 Kraków, Dział Zarządzania Ruchem.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna o wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej, do którego należy dołączyć następujące dokumenty:

a) kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień w którym jako przyczyna niepełnosprawności będzie wskazana niepełnosprawność ruchowa, wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,

b) kserokopię karty parkingowej,

c) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,

d) zaświadczenie lekarskie informujące, że niepełnosprawność dotyczy schorzenia kończyn dolnych (oryginał),

e) szkic lokalizacyjny wnioskowanego miejsca postojowego.

 

2) Pisemny wniosek instytucji i firm zatrudniających osoby niepełnosprawne o wyznaczenie ogólnodostępnych miejsc postojowych przed instytucjami i firmami, do którego należy dołączyć następujące dokumenty:

a) kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień w którym jako przyczyna niepełnosprawności będzie wskazana niepełnosprawność ruchowa, wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,

b) kserokopię karty parkingowej,

c) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,

d) zaświadczenie lekarskie informujące, że niepełnosprawność dotyczy schorzenia kończyn dolnych (oryginał),

e) szkic lokalizacyjny wnioskowanego miejsca postojowego.

 

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych może być wyznaczone dla osoby pełnoletniej o znacznym stopniu niepełnosprawności, co potwierdzone jest stosownym orzeczeniem lub osoby poniżej osiemnastego roku życia, dla których Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenie o niepełnosprawności, bez orzekania o jej stopniu.

 

3) Pisemny wniosek instytucji obsługujących osoby niepełnosprawne o wyznaczenie ogólnodostępnych miejsc postojowych przed instytucjami, do którego należy dołączyć opinię Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych kserokopii dokumentów, w szczególności poprzez zażądanie dostarczenia ich oryginałów.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

1. Pisemna zgoda oraz oznakowanie miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej.
2. Pisemna odmowa wyznaczenia miejsca postojowego .Termin załatwienia

Do 30 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Pisemne wewnętrzne opinie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zależności od potrzeb.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.).

2. Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 ze zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz.784 t.j.).

8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zikit.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Do końca grudnia każdego roku osoba niepełnosprawna (lub jej opiekun), dla której zostało wyznaczone miejsce postojowe, ma obowiązek złożyć oświadczenie o braku zmian w zakresie treści dokumentów składanych przez strony. Nie przedłożenie ww. oświadczenia będzie podstawą do likwidacji oznakowanego miejsca.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: