ZCK-9

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH


Odkrywka dendrologiczna przy pochowaniu i budowie grobu murowanego w istniejącym grobie ziemnym

 


Załączniki do procedury:
cennik
Druki ZCK

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Rejon Rakowice (cmentarze: Rakowicki, Bronowice, Mydlniki)

ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 619 99 11 lub 12

 

Rejon Podgórze (cmentarze: Stary i Nowy Podgórski, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, Maki Czerwone, Kobierzyn-Lubostroń)

ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 656 17 25

 

Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice)

ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 410 65 50 lub 12 410 65 62

 

Cmentarz Grębałów

ul. Darwina 1g, 31-764 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 645 31 14 lub 12 645 44 34

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Dokument tożsamości do wglądu,

2) Wniosek o przeprowadzenie odkrywki dendrologicznej złożony przez:

a) osobę uprawnioną do pochowania zwłok,

b) dysponenta grobu ziemnego w celu sprawdzenia możliwości pochowania (w przypadku pochowania trumny) lub budowy grobu murowanego w miejscu istniejącego grobu ziemnego.

 Opłaty

1) Wszelkie opłaty pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2) Za złożenie dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa

w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa.

 Forma załatwienia

1) W zależności od wyniku odkrywki, zgoda na pochowanie lub jego odmowa.

2) W przypadku przeprowadzenia odkrywki dendrologicznej w celu sprawdzenia możliwości budowy grobu murowanego pisemna zgoda na jego budowę lub odmowa wraz z uzasadnieniem.

 Termin załatwienia

1) Niezwłocznie – w przypadku pochowania zwłok.

2) W terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku i wniesienia stosownych opłat w przypadku budowy grobu murowanego w miejscu istniejącego grobu ziemnego.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczyTryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1651).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r., Nr 48, poz. 284)

3. Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 132, poz. 1104)

4. Zarządzenie Nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r., poz. 1341)

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 783).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna:
a) w Biurach Obsługi Klienta w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych,
b) na stronie internetowej ZCK (www.zck-krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Konieczność przeprowadzenia odkrywki dendrologicznej zachodzi, gdy planowane prace ziemne mogą stanowić zagrożenie dla rosnących

w sąsiedztwie grobu ziemnego drzew.

2) Osobami uprawnionymi do pochowania zwłok lub szczątków są:

a) pozostały małżonek osoby zmarłej,

b) krewni zstępni osoby zmarłej,

c) krewni wstępni osoby zmarłej,

d) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa osoby zmarłej,

e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia osoby zmarłej,

f) organy wojskowe – w przypadku osób wojskowych zmarłych

w czynnej służbie wojskowej,

g) organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne – w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa,

h) inne osoby, które się do tego dobrowolnie zobowiązały.

3) Dysponentem grobu:

a) ziemnego czasowego jest osoba wymieniona w art. 10 ust. 1 ustawy

z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 ze zm.) która uiściła obowiązujące opłaty (pozostały małżonek osoby zmarłej, jej krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia),

b) murowanego czasowego/stałego jest osoba, która zawarła umowę na budowę (nabycie) grobu z Zarządem Cmentarzy Komunalnych lub która nabyła prawo dysponowania grobem na podstawie wyroku sądowego bądź dyspozycji dotychczasowego dysponenta złożonej na wypadek śmierci, dziedziczenia lub umowy cywilnej,

c) ziemnego stałego (wieczystego) może być fundator grobu lub osoba która nabyła prawo do grobu na podstawie wyroku sądu, zastrzeżeń poprzednika prawnego lub reguł dziedziczenia.

4) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie lub też podpisanego przez mocodawcę będącym wnioskodawcą w obecności pracownika ZCK Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: